Author archives:

เครือข่ายระบบอัจฉริยะสมองแพลตฟอร์ม

องค์ความรู้/เทคโนโลยี:

       เทคโนโลยี “เครือข่ายระบบอัจฉริยะสมองแพลตฟอร์ม” การผลิตซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการด้านต่างๆให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

รายละเอียด:

       ในสังคุมยุคดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแนวโน้มปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาจากแพลตฟอร์ม ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสื่อสารจึงเพิ่มมากขึ้น

(เพิ่มเติม…)

The 14 Leadership Lessons I Learned From Steve Jobs

The 14 Leadership Lessons I Learned From Steve Jobs

The 14 Leadership Lessons I Learned From Steve JobsIt doesn’t really matter if you love or hate Apple, everyone seems to respect Steve Jobs for making Apple the company it is today. I recently read an article in the Harvard Business Review titled: “The Real Leadership Lessons of Steve Jobs” by Walter Isaacson, the author of Steve Jobs biography. Isaacson shares 14 keys to Jobs’ success.

 1. Focus: Don’t let multiple products/services ruin your focus. Jobs advice to Google’s Larry Page: “What are five products you want to focus on? Get rid of the rest, because they are dragging you down.”
 2. Simplify: Create products that don’t require a manual. Simplicity can be harder that it seems because building a product that is effective yet simple and easy to use is sometimes easier said than done.
 3. Take Responsibility End to End: Make sure you take responsibility for the customer’s experience from beginning to the end.
 4. When Behind, Leapfrog: If you find yourself behind your competitors instead of playing catch up just skip to what is going to be the next big thing.  In Apple’s case they brought out a line of iMac’s that had CD drive’s that couldn’t burn a CD but they leap frogged by creating iTunes, iTunes Store, and iPod which made it unnecessary to use a CD to listen to your music.
 5. Put Products Before Profits: Steve Jobs said, “My passion has been to build an enduring company where people were motivated to make great products. Everything else was secondary.” If you make great products, profit will come.
 6. Don’t Be A Slave To Focus Groups: When one of Jobs’ original teams suggested they do market research to find out what their customers wanted. He replied by saying, “No, because customer’s don’t know what they want until we’ve shown them.” He then quoted Henry Ford saying, “If I’d asked customers what they wanted, they would’ve told me, ‘A faster horse!’” Apple made products they wanted and would use.
 7. Bend Reality: Don’t let people tell you it can’t be done. Push and encourage others with what can be done. Steve asked one of his engineers, “If it would save a person’s life, could you find a way to [do it]?”
 8. Impute: The product details on the boxes Apple products come in are carefully designed. Jobs obsessed about how the boxes looked on the outside, and how it looked inside the box as you opened it up. Presentation of any product had to mirror the beauty of the Apple product inside.
 9. Push for Perfection: Don’t rush to release a product just because you have invested a huge amount of time on it and can’t come up with anything better. Don’t be afraid to start over from scratch to create product that you imagined in the beginning.
 10. Tolerate Only “A” Players: Many people have heard how tough Jobs was on his employees. Jobs joked, “If something sucks, I tell people to their face. It’s my job to honest.” He was this way to ensure that only people who wanted to be there and make the best products in the world were working at Apple.
 11. Engage Face-to-Face: Engage your employees face-to-face. Jobs designed the Pixar building to make sure that the front doors, stairs, and other key traffic points all went to the atrium. This type of approach gets employees engaged with each other and creates a better culture within your company.
 12. Know Both the Big Picture and The Details: You have to have a great vision or mission but to accomplish that vision you have to focus in on the details. Don’t be afraid to dive into the details.
 13. Combine the Humanities with The Sciences: Don’t be afraid of connecting two different areas of focus. Allow your passions to fuel your creativity. Jobs considered himself “a humanities person” but enjoyed electronics. Apple’s purpose for creating innovative products was to better humanity with technology.
 14. Stay Hungry, Stay Foolish: Don’t loose who you are. Jobs kept his hippie and hacker attitude throughout his life. A 1977 Apple commercial declared, “The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” Don’t be afraid to put everything on the line or look foolish.

 

It doesn’t matter if you love or hate Apple. They are an incredibly successful company and we can learn a lot about leadership from Steve Jobs.  Learning from other successful entrepreneur’s can help you be just as or even more successful. Jobs often asked, “What are five [keys] you want to focus on?”

Where are you going to focus first?

Reference : https://www.lendio.com/blog/small-business-tools/14-leadership-lessons-learned-steve-jobs/

 

คลังโชว์ร่วมลงทุนสตาร์ตอัพ เดือนก.พ. เฉียด 200 ล้าน

“คลัง” เผยความคืบหน้าการร่วมลงทุนสตาร์ตอัพ เดือนก.พ. 61 เฉียด 200 ล้าน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่าจำนวน Startup ที่ลงทะเบียนกับ http://startupthailand.org ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 713 ราย และมีจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Startup) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 637) พ.ศ. 2560 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของ SMEs/New Startup เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี มี SMEs/New Startup เข้ามาจดทะเบียนและยื่นขอรับการรับรองกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แล้วจำนวน 148 ราย ได้รับการรับรองจาก สวทช. แล้วจำนวน 91 ราย และได้ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากรแล้วจำนวน 71 ราย

ขณะที่จำนวน Startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติ การร่วมลงทุนใน Startup แล้ว 35 ราย วงเงินรวม 768 ล้านบาท โดยมี Startup 9 ราย ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้ว คิดเป็นเงินร่วมลงทุน 196 ล้านบาท

Ads by AdAsia

ด้านจำนวนกลุ่มนักลงทุนในประเทศไทยที่ลงทะเบียนกับ Web Portal ปัจจุบันมีกลุ่มนักลงทุนเข้าลงทะเบียนบนเว็บไซต์ http://startupthailand.org แล้วจำนวน 69 ราย เป็นกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 636) พ.ศ. 2560 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี มีผู้จดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย

ความเคลื่อนไหวที่สำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผลการศึกษาสถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการและระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Survey 2017)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะคณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (คณะทำงานชุดที่ 2) ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thai Tech Startup Association: TTSA) ดำเนินการศึกษาสถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการและระบบนิเวศของ Startup ระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ซึ่งมีกิจการ Startup เข้าร่วมตอบแบบสำรวจทั้งหมด 205 ราย

จากผลการศึกษาพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ Startup ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ในช่วงปี 2551 – 2560 การก่อตั้งธุรกิจ Startup ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีจำนวน Startup ที่ก่อตั้งใหม่สูงถึง 72 ราย สำหรับการจัดกลุ่ม Startup ในช่วงต่าง ๆ พบว่า Startup ที่อยู่ในช่วงหลังระดับแนวคิดเริ่มต้นธุรกิจแต่ยังไม่ได้ลงมือดำเนินธุรกิจ (Idea Stage) ทั้งนี้ยังไม่ได้รับการระดมทุนมีอัตราสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาเป็น Startup ที่ได้รับการระดมทุนแล้วคิดเป็นร้อยละ 25 (โดยแบ่งเป็น Startup ระดับ Seed Round (มีมูลค่าการระดมทุน 600,000 บาท – 100 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 69 ระดับ Series A (มีมูลค่าการระดมทุน 33 – 495 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 25 และระดับ Series B – C (มีมูลค่าการระดมทุน 66 ล้านบาทขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 6)) สำหรับ Startup ที่อยู่ในช่วง Idea Stage/Pre-Seed มีอัตราน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 14 โดยในการจัด 5 อันดับอุตสาหกรรมที่กิจการ Startup ในประเทศไทยดำเนินการ ได้แก่ อันดับที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ อันดับที่ 2 การขนส่งและลอจิสติกส์/เทคโนโลยีทางการเงิน อันดับที่ 3 เทคโนโลยีทางการตลาด อันดับที่ 4 เทคโนโลยีการท่องเที่ยว และอันดับที่ 5 เทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซ

ทั้งนี้ ยังพบว่าในประเด็นความเห็นของ Startup ปัญหาสำคัญข้อหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมากของ Startup คือ การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล เช่น โปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นักพัฒนาหรือวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการ Startup ของไทยมีความคาดหวังต่ออนาคตของประเทศไทย คือ (1) อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม (2) อยากสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ และ (3) ตั้งใจที่จะเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้แก่ผู้ประกอบการน้องใหม่

จากผลการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่าการพัฒนา Startup ยังมีความจำเป็นต้องสร้างบุคลากรเพื่อรองรับต่อความต้องการของ Startup และการกระจายอุตสาหกรรมที่ Startup ดำเนินการควรมีการสร้างความหลากหลายไม่ให้กระจุกตัวที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง สำหรับรายงานการศึกษาฉบับเต็ม ปัจจุบัน สวทน. ได้จัดทำรายงานการศึกษาดังกล่าวในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่มา :  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/794326

 

FAQ101-011 มีจัดอบรมการใช้งาน iSTEE & Samong ไหม?

จะมีการจัดอบรมการใช้งาน iSTEE & Samong ไหม ?

ตอบได้เลยครับว่ามี   ทั้งหลักสูตรแบบฟรี  และหลักสูตรแบบต้องชำระค่าอบรม  เรียกว่า  ค่าบำรุงงานวิจัยจะดีกว่า  เพราะเทคโนโลยีใด ๆ จะไม่จบอยู่แค่วันนี้ตรงนี้
การอบรมฟรี  จะเป็นช่วงของการเปิดตัว  ให้นักพัฒนาได้ทำความรู้จักและคุ้นเคย  ได้ลดข้อสงสัย  เมื่อเรียนแล้วก็จะถึงบางอ้อแน่ว่า  มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด  มันเป็นเรื่องของแนวคิด  ลำดับความคิด  ส่วนเรื่องโ๕้ดนั้นหากเคยเขียนโปรแกรมมาบ้างแล้ว  ก็จะง่ายขึ้น
แน่นอน  พอติดใจ  จะลงเรียนในส่วนที่ล้ำลึก  ติดกระบี่แบบนักรบเจได   ก็ต้องช่วยกันสนับสนุนทุนวิจัยกันหน่อย
ส่วนจะเปิดสอนเมื่อไหร่  ต้องคอยติดตามกันครับ  แต่เกิดขึ้นแน่นอนในปี 2561 นี้

FAQ101-007 คู่มือใช้งาน iSTEE & Samong มีไหม?

ตัวอย่างโครงการเพื่อศึกษารูปแบบการเขียนโปรแกรม

คู่มือการเขียนโปรแกรม iSTEE Programming มีไหม?
    ปัจจุบันคู่มือการเขียนโปรแกรมจะให้เข้าถึงได้โดยสมาชิกทีมงานที่ได้รับอนุญาต ยังไม่เปิดใช้แบบสาธารณะ เพื่อการติดตามสถานการณ์เฉพาะกลุ่มผู้สนใจทำงานร่วมกันจริงๆ
.
.
.

FAQ101-019 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร? ถ้าพัฒนาระบบด้วย iSTEE & Samong

คำถามนี้โดนใจแน่  คือ  ฉันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร  ถ้าพัฒนาระบบด้วย iSTEE & Samong

คำตอบ  ง่ายมาก    คุณจะมีรายได้จากหลายทาง   คือ

 1. ทางตรงที่คุณได้จากการสร้าง Solutions  หรือแอพพลิเคชั่นให้กับลูกค้าของคุณ
 2. ทางอ้อมจากการขายสิ้นส่วน  หรือ  มีผู้ซื้อโค้ดของคุณไปใช้  คุณไม่รู้ตัวหรอกว่าซื้อไปตอนไหน  แต่เป็นจริงด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ๊ชิ้นส่วนของเรา
 3. ทางอ้อมหากคุณใช้ในหน่วยงานของคุณ  ทำงานให้เจ้านาย  คุณมีผลงาน  มีเงินเดือนขึ้น
 4. มันจะเจ๋งมากเมื่อคุณใช้มันในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่

FAQ101-016 ป้จจุบันมีหน่วยงานไหนบ้าง ที่นำ iSTEE & Samong ไปใช้งาน?

iSTEE & Samong นำมาใช้พัฒนาเครือข่ายระบบอัจฉริยะของสมองไทยแลนด์

    เปรียบเทียบกับการโฆษณาขายสินค้าทั่วไป เช่น กระทะ การบอกว่าสินค้ามีคุณลักษณะข้อดีข้อเด่นมากแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ก็ต้องอยู่ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง พิสูจน์ได้ว่าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายจากการทำอาหารให้ดูให้ชมและได้ชิม
    iSTEE  & Samong ก็เช่นเดียวกันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายระบบอัจฉริยะของบริษัทสมองไทยแลนด์ เพื่อให้ได้ใช้งานกันเป็นการพิสูจน์ว่าเครื่องมือและเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน
    ไอเดียตัวอย่างในการใช้งาน
    Smart.Home
    ที่มีการกล่าวถึงกันมาก  แน่นอน  ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของเรา (Feb 2018)  และเราก็ไม่ได้ไปลอกโค้ดเขามาแน่นอน
    Smart.Home ไอเดีย  คือ บ้านอัจฉริยะ  ที่จะช่วยเจ้าของบ้านผู้ใช้แอพ ให้สามารถดูแลบ้านได้อย่างดี  ทั้งในระยะใกล้บ้าน  ในบ้าน หรือจากระยะทางไกล   ที่ระบบจะทำงานประสานกันระหว่างส่วนการตรวจจับ  ตรวจวัดสถานะของระบบภายในบ้าน  โดยมองบ้านเหมือนโณงงานอุตสาหกรรม  ที่มีส่วนต่าง  ๆทำงานอยู่ตลอด  มี sensor ตรวจจับ  มีตัวประมวลผล  หรือบันทึกผล  ส่งไปยังส่วนการเก็บข้อมูลส่วนกลาง  ที่จะประมวลผลตามคำสั่ง  เช่น  ให้มีการโทรแจ้งตำรวจ   หากระบบ sensor พบว่ามีการบุกรุกเข้าถึงตัวบ้านโดยบุคคลอื่น  นอกจากนี้ระบบจะส่งสถานะต่าง ๆ มายังมือถือของเจ้าของบ้านผ่านทางระบบสื่อสารยุคใหม่  5G ที่กำลังจะมาถึง

FAQ101-012 iSTEE & Samong ใช้งานกับเดลไฟรุ่นไหนบ้าง?

นโยบายเน้นสนับสนุนใช้งานร่วมกับเดลไฟรุ่นล่าสุด
     จากการพัฒนาปรับปรุง iSTEE เริ่มมาตั้งแต่ Delphi7 ผ่านช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนการเข้ารหัสคำสั่งเป็นระบบ Unicode การปรับปรุงเพิ่มเติมระบบแสดงผลให้รองรับได้หลากหลายแพลตฟอร์ม FMX การแปลงของระบบปฎิบัติการจาก 32 บิตเป็น 64 บิต ทำให้พบว่าปัญหาหนึ่งที่สำคัญของความล่าช้าในการก้าวให้ทันเทคโนโลยี คือ การที่ต้องแบกรับภาระการบำรุงรักษาชุดคำสั่งรุ่นเก่า ทำให้ตัวโปรแกรมมีขนาดใหญ่มากเพิ่มขึ้น
     โอกาสทางธุรกิจต้องพิจารณาในเรื่องของการแข่งขันในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้ล้ำหน้าอยู่เสมอ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการสนับสนุนการใช้งานร่วมกับเดลไฟรุ่นล่าสุด

ทำไมถึงไม่ทำให้รองรับการใช้งานเดลไฟรุ่นเก่า

    ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของระบบปฏิบัติการมีการปรับปรุงรุ่นอย่างต่อเนื่องทั้ง Windows MacOS Android  iOS Linux เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับความสามารถใหม่ของอุปกรณ์อย่างหลากหลาย การก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจำเป็นที่จะต้องลดภาระของการบำรุงรักษาคุณสมบัติเก่าเพื่อทำให้ระบบมีขนาดเล็กลงทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

FAQ101-005 คุ้มหรือเสี่ยงไหม? ถ้าจะนำ iSTEE & Samong ไปใช้ในการพัฒนาระบบ

เริ่มจากความต้องการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้เติบโตต่อเนื่อง

    iSTEE & Samong เริ่มต้นจากความต้องการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้เติบโตรองรับกับความซับซ้อนและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ เหตุผลนี้จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา iSTEE & Samong อย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเช่นกัน
    สิ่งที่ท่านกังวลกับสิ่งที่นักพัฒนา iSTEE & Samong กังวลก็คือการสูญเสียชุดคำสั่งที่ได้ลงทุนลงแรงพัฒนา หากไม่มีการพัฒนาเครื่องมืออย่างต่อเนื่องก็จะทำให้การลงทุนที่ผ่านมาได้รับผลกระทบตามไปด้วย
    บางคนบอกว่างั้นก็เปิดเป็น Open Source เสียเลย เมื่อพิจารณาให้ดี หากท่านต้องการรายได้จากผลงานที่ท่านทำ ท่านก็จำเป็นที่จะต้องลงทุนทั้งเวลา แรงงาน และเงินทุน ไม่ต่างกัน
    ผู้พัฒนา iSTEE & Samong มีความคิดเช่นเดียวกับท่าน ดังนั้น Open Source จึงไม่ใช่คำตอบแท้จริง ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องกิน ต้องใช้ ต้องมีค่าใช้จ่าย
ความร่วมมือกันทำงานอย่างเป็นระบบช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งที่กังวล
    การแบ่งปันความรู้แนวคิดการพัฒนาต่างๆ ที่ท่านได้เห็นได้อ่านในสภาพแวดล้อมของสมองแพลตฟอร์ม ท่านจะต้องประเมินเองว่าความตั้งใจของทีมงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องการมุ่งไปยังเป้าหมายใด ซึ่งก็มีทั้งตัวอย่างและการใช้งานจริงในการประกอบธุรกิจ ด้วยการนำ iSTEE & Samong ไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ แน่นอนที่สุด การทำงานย่อมต้องพบเจอปัญหาและอุปสรรคไปตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และจะต้องแก้ไขกันไปตามวิธีการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องให้ดีที่สุด ด้วยความร่วมมือของทุกคนอย่างเป็นระบบ
เสี่ยงไหม? คงต้องย้อนถามว่า สิ่งที่ท่านทำทุกวันนี้ เสี่ยงไหม?
     คำแนะนำสำหรับการตอบคำถามนี้ คือ อยากจะบอกว่า การตอบแบบเหมารวม ไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง เมื่อท่านถามว่าเสี่ยงไหม? ท่านกำลังมองออกนอกตัว แต่เพียงอย่างเดียว ท่านควรเริ่มต้นคำถามว่า เสี่ยงไหม? โดยการเขียนปัญหาของท่านออกมาก่อน แล้วพิจารณาดูว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของท่านเป็นอย่างไร  แล้วถามว่าเสี่ยงไหม?
    หากท่านพอใจและคิดว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาพิจารณา iSTEE & Samong
    แต่หากท่านพบว่ายังมีเรื่องที่ท่านยังมีความเสี่ยงอยู่ ก็แนะนำให้ท่านลองศึกษา iSTEE & Samong ดูเพราะอาจจะได้คำตอบช่วยแแก้ไขปัญหาที่ท่านประสบอยู่ได้
คุ้มค่าไหม? กับการใช้งาน iSTEE & Samong
    ท่านต้องตอบตัวเองก่อนว่า ความคุ้มค่าของท่านคือเรื่องใด? เงินหรือเวลา? ที่สำคัญมันมีมูลราคาเท่าไหร่? เพราะมูลราคาความสามารถเวลาชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากัน คำตอบของการลงทุนให้คุ้มค่าไม่ได้อยู่ที่ iSTEE & Samong แต่เพียงอย่างเดียว มันประเมินกันยาก การใช้ของฟรี แล้วบอกว่าคุ้มค่า ไม่จริงเสมอไป!
    หากท่านยังตอบคำถามที่กล่าวมาไม่ได้ ท่านต้องไปเขียนแผนธุรกิจให้ชัดเจนหรือเขียนแผนการทำงานของโครงการให้ชัดเจนว่า ท่านจะมีรายได้มาจากแหล่งใด? และมีโอกาสขยายรายได้หรือขยายธุรกิจของท่านจากเรื่องใด? แล้วค่อยกลับมาพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง?
    คำถามว่าคุ้มไหม? จะไม่มีทางตอบได้ถูกต้อง ถ้าไม่มีความชัดเจนในเรื่องมูลค่าดังที่กล่าวมา ตอบไปก็เหมือนกับพายเรือวนในอ่าง

FAQ101-004 iSTEE & Samong ชุดคำสั่งเสถียรหรือยัง?

รู้ไหมว่า ชุดคำสั่งเสถียร คืออะไร?

    คำถามนี้ถูกถามบ่อยมากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องตลกที่จะถูกถามอีกต่อไปเรื่อยๆ น่าแปลกใจถ้าต้องถามกลับว่า คุณเข้าใจอย่างไรว่าชุดคำสั่งเสถียรหรือไม่?
    Java ที่ได้ความนิยมเสถียรไหม? ก็เห็นยังมีข้อผิดพลาด และมีการปรับปรุงรุ่นใหม่อยู่ตลอดและต่อเนื่อง
    iOS ที่เราใช้กันอยู่บน iPhone ก็ปรับรุ่นกันตลอดเวลา ปีหนึ่งไม่รู้กี่ครั้ง จนปัจจุบันก็ยังปรับรุ่นกันอยู่และยกเลิกของเก่าไปแล้วไม่รู้กี่รุ่น
    Android ก็ไม่ต่างกัน ปรับปรุง ตัดทิ้ง เพิ่มเติม คำสั่งใหม่กันอยู่ตลอด แต่สามารถนำคำสั่งเดิมกว่า 90% ปรับไปสู่รุ่นใหม่ได้
    iSTEE & Samong ก็ไม่แตกต่างกัน เราเดินทางมาสู่จุดที่เรียกว่า เมื่อ Delphi ออกรุ่นใหม่ ก็พร้อมที่จะปรับตัวไปพร้อมกันได้ในทันที
    แบบนี้คือตอบคำถามได้ในระดับหนึ่งว่า iSTEE & Samong เสถียรหรือไม่?
ความมั่นใจการใช้งาน iSTEE & Samong วัดจากอะไรดี?
    ในหลายคำตอบและจากหลายคำถามที่คุณได้อ่านพบและติดตามมาถึงตรงนี้ ลองพิจารณาให้ดีว่า คุณได้พบแนวคิดใหม่ๆ ประเด็นใหม่ๆ บ้างหรือไม่?
    หากคุณเคยผ่านประสบการณ์การเขียนโปรแกรมหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์มายาวนานพอสมควร คุณก็พอจะมองเห็นบางอย่างในบทความที่เรากำลังนำเสนอว่าเรื่องราวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติและเรากำลังนำเสนอว่าแนวคิดในการแก้ไขปัญหาคืออะไร
    ขอบคุณท่านที่ได้ติดตามและอ่านมาจนพบข้อความนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้พอสมควรขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งหนึ่ง
    กำลังจะบอกว่า เราเขียนจริงทำจริงและเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงและกำลังจะมุ่งมั่นทำต่อไปเพราะเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่มีอะไรที่ดีที่สุด แต่อยู่ที่เราจะก้าวต่อไปหรือไม่ แน่นอนที่สุดจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณได้เป็นส่วนหนึ่งบนการเดินทางบนถนนสายนี้ร่วมกัน
บริการของ iSTEE & Samong ครอบคลุมครบทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต