All in FAQ

Digital Multiverse Ecosystem

[headline style=”” use_underline=”no”]All-FAQ – ทุกคำถามตอบเกี่ยวกับ iSTEE & Samong[/headline][space size=”15″][faq title=”FAQ 101-001 – iSTEE Technology คืออะไร?” icon=”Default-uni2713″]แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Concept) แบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือ

 • โลกของคลาส (Class World)  เป็นเรื่องราวของนามธรรม เรื่องราวพันธุกรรมต้นแบบ หรือเรื่องจิตวิญญาณ
 • โลกของวัตถุ (Object World) เป็นเรื่องของรูปธรรม เป็นเรื่องของการใช้ชีวิต การดำรงอยู่ร่วมกันของวัตถุ
    iSTEE ย่อมาจาก Intelligent System Task Event Entity
    STEE มีที่มาจากวลีที่ว่า ทุกสรรพสิ่ง (System) ล้วนเป็นไปตาม(Task) เหตุ(Event) ปัจจัย(Entity)
    STEE เปรียบเทียบเป็นธาตุ ดิน(System) ลม(Task) ไฟ(Event) น้ำ(Entity)
    iSTEE Technology คือการนำเอาแนวคิด STEE มาพัฒนาสร้างเป็นสายพันธุกรรมคลาสต้นแบบ เพื่อนำไปใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น
    iSTEE Library เป็น Application Language นำมาใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยทำงานร่วมกับ System Language (Delphi)
    iSTEE Library ช่วยให้การเขียนโปรแกรมในรูปแบบการประกอบชิ้นส่วนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เพิ่มโอกาส
    iSTEE Library เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการคลาส ให้เป็นมาตรฐานรองรับโครงสร้างการจำลองระบบได้ตั้งแต่ขนาดไปจนถึงขนาดใหญ่่
    iSTEE Library คือชุดคลาสต้นแบบที่พัฒนาด้วย Object Pascal ด้วยสายพันธุกรรมตามแนวคิด STEE
   สายพันธุกรรมของ iSTEE ได้ผ่านการทดสอบพิสูจน์การใช้งานมากว่า 10 ปี จนมั่นใจว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ
 
   ช่วยทำให้ง่ายในการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบรวดเร็วมากขึ้น

 • คน (System)
 • กิน เดิน นอน นั่ง (Task)
 • หิว เมื่อย ง่วง (Event)
 • ข้อมูล กระดาษ สมุด หนังสือ เครื่องมือ ร่างกาย อวัยวะ (Entity)
ช่วยทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น    
    ความยืดหยุ่นมากขึ้นในอีกความหมายหนึ่งก็คือลดการผูกติดกันของชิ้นส่วนหรือคอมโพเน้นท์ต่างๆ หากเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้น ถ้าเสื้อผ้าต้องถูกเย็บติดเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย กับ เสื้อผ้าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของร่างกายที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ การถอดเปลี่ยนทำให้เราสามารถจะมีเสื้อผ้าได้หลายชุด เหมือนกับเราสามารถที่จะมีรูปแบบการแสดงผลการทำงานต่างๆ ของระบบในหลากหลายแพลตฟอร์ม โดยใช้ร่างกายหรือตัวระบบเดียวกัน คือเราเขียนชิ้นส่วนระบบเพียงครั้งเดียวแต่นำไปใช้ได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ลดต้นทุนได้มากขึ้น
    ชิ้นส่วนในที่นี้หมายถึงคอมโพเน้นท์ต่างๆ ที่นำมาประกอบพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น การเพิ่มประสิทธิภาพของการนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ชุดคำสั่งที่ต้องพัฒนามีจำนวนลดลงในทันที นั่นหมายถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจะรวดเร็วขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ลดจำนวนทีมงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดข้อผิดพลาด เราจะสังเกตุเห็นผลกระทบของการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ดีขึ้นต่อเนื่องกันไปนั่นคือถ้าเราค้นพบสาเหตุที่แท้จริงจะได้รับประโยชน์ต่างๆ อย่างมากมายตามมา
ช่วยขยายขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ให้รองรับการพัฒนาระบบที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น
    ระบบที่มีความสลับซับซ้อนมีคุณสมบัติพื้นฐาน ที่สำคัญคือ มีระบบย่อยทำงานร่วมกันอยู่ภายในจำนวนมากและมีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ความหมายก็คือระบบที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นก็จะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

คุณลักษณะพื้นฐานของ การมีชีวิต.. (Alive)

○ การเติบโต (Growth)
○ การสืบพันธุ์ให้กำเนิดใหม่ (Reproduce)
○ การถ่ายทอดพันธุกรรม (Heredity)
○ การรักษาสมดุลภายใน (Homeostasis)
○ การสร้างแหล่งพลังงาน (Metabolism)
○ การมีรูปร่างโครงสร้างและส่วนประกอบ (Cellular)
○ การตอบสนอง (Response)
    พันธุกรรมด้วยแนวคิด STEE จะช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาชุดคำสั่งต่างๆของระบบ ทำให้ซอฟต์แวร์มีคุณลักษณะพื้นฐานของการมีชีวิตได้มากขึ้น ทำให้การเขียนซอฟต์แวร์ด้วยแนวคิดเชิงวัตถุมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น ช่วยลดจำนวนพันธุกรรมของชิ้นส่วนภายในระบบ เพิ่มความเป็นมาตรฐานภายในพันธุกรรมของชิ้นส่วน

[/faq][faq title=”FAQ101-002 – Samong Technology คืออะไร?” icon=”Default-check”]

Samong (ในทางเทคนิค) คือ วัตถุระบบควบคุมหลักที่มีระบบย่อยทำงานอยู่ภายใน

Samong เป็นวัตถุหนึ่งที่ถูกติดตั้งไว้ภายในแอพพลิเคชั่น ทำงานอยู่ในหน่วยความจำของอุปกรณ์ ทำหน้าที่คล้ายอวัยวะสมองที่ทำงานอยู่ภายในร่างกายมนุษย์ ที่เป็นระบบประสาทหรือระบบควบคุมและประมวลข้อมูล ระบบย่อยจำนวนมากที่ติดตั้งและทำงานอยู่ภายใน Samong ทำงานประสานงานกันในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservice) ฐานข้อมูลแบบกระจาย บริหารจัดการข้อมูลควบคุมการทำงานด้วยวัตถุระบบ

    องค์ประกอบย่อยต่างๆ ภายใน Samong พัฒนาขึ้นมาโดยใช้สายพันธุกรรมมาตรฐานเดียวกัน iSTEE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้แอพพลิเคชั่นมีขนาดเล็ก

 

Samong เป็นเรื่องราวของวิศวกรรมซอฟต์แวร์

    ท่านที่ติดตามเรื่องของสมองแพลตฟอร์มส่วนใหญ่เริ่มต้นก็จะงง! ว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร? ทำเรื่องอะไรกัน?  ขอเปรียบเทียบอธิบายสรุปย่อๆ โดยเบื้องต้นคือ

วิชาฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ส่วนวิศวกรรม คือ การประยุกตใช้

    Object Pascal คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ (Object Oriented)
    Delphi คือ ชุดเครื่องมือช่วยการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบรวดเร็วด้วย Object Passcal
    Samong คือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นการนำ Object Pascal และ Delphi มาประยุกต์ใช้กับงาน ให้มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ ช่วยลดต้นทุน
ตัวอย่างเช่น การสร้าง หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ ประกอบกันเป็น ระบบไฟฟ้า แทนการพูดถึงนิยามว่า ไฟฟ้า คืออะไร หรือ V = IR
วิวัฒนาการก้าวไปสู่เครือข่ายระบบอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์

iSTEE & Samong คือ หนึ่งในสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยโครงสร้างระบบซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวิวัฒนาการของระบบ นำไปสู่การพัฒนาให้มีคุณลักษณะการทำงานเป็นเครือข่ายระบบอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์

 
    หากท่านพิจารณาดูภาพนี้ดีๆ ให้ลึกซึ้ง แล้วย้อนกลับมาสู่ปัจจุบัน แล้วตั้งคำถามว่า..มีเครื่องมืออะไร? ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายระบบอัจฉริยะ ที่มีโครงสร้างแบบจำลองการทำงานสมองของมนุษย์ที่ภายในประกอบด้วยเครือข่ายระบบประสาทที่มีความสลับซับซ้อน เพื่อทำหน้าที่ประมวลผลควบคุมและสั่งการ รวมถึงความทรงจำที่เก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก และสิ่งที่เรากำลังพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้กำลังมุ่งไปสู่ระบบที่มีคุณสมบัติอะไร? ลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับสมองของมนุษย์ใช่หรือไม่?
    ถ้าคุณยังหาคำตอบไม่ได้  iSTEE & Samong อาจเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณ และนี่คือที่มาของชื่อ สมอง (Samong) หรือ Brain ในภาษาอังกฤษ

[/faq][faq title=”FAQ 101-003 – ทำอย่างไรถึงจะได้ใช้ iSTEE & Samong” icon=”Default-check”]อยู่ในระหว่างกำลังเร่งดำเนินงาน!

ทำไมไม่เปิดให้ดาวน์โหลด iSTEE & Samong ไปทดลองใช้งานศึกษากันก่อน
    ทีมผู้พัฒนา iSTEE & Samong ไม่ได้มีความต้องการให้มีการนำ iSTEE & Samong ไปใช้งานกันอย่างกว้างขวางในระยะเวลาอันรวดเร็วและในทางปฏิบัติก็มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปจำนวนผู้สนใจหรือนักพัฒนาที่ให้ความสนใจตั้งใจศึกษากันอย่างจริงจังจะทยอยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
    ทางกลับกันลองคิดดูว่าหากใครสักคนที่ต้องการให้มีการเผยแพร่อย่างรวดเร็วในวงกว้าง คนที่มีจุดประสงค์แบบนี้ในเบื้องลึกต้องการอะไร? เป็นคำถามที่น่าสนใจ?
ของแท้คือไม่ปลอม หมายถึง ทำจริง พิสูจน์ได้ผ่านกาลเวลา
    iSTEE & Samong  ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่การใช้เวลาวิจัยพัฒนาเพียงหนึ่งหรือสองปี แต่ผ่านการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ การออกแบบ การทดลอง การทดสอบ ทั้งล้มเหลว ทั้งสำเร็จ มาเป็นเวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 15 ปี เราจึงมีเรื่องราวมากมายมาแบ่งปันกันให้ได้เรียนรู้ แค่นี้ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่ง ว่าเราคือของแท้ ไม่ใช่เป็นเพียงความคิด หรือลมปาก
ต้องพิสูจน์เจตนารมณ์ความตั้งใจกันบ้าง อย่าเพียงเรียกร้องกันเพียงอย่างเดียว
    คุณเคยตั้งใจอย่างมากที่สุด? ทุ่มเทแบบถวายชีวิตทำอะไรสักอย่างบ้างไหม? ถ้าหากคุณเคยทำหรือกำลังทำอยู่? คุณรู้มั้ยว่าคุณกำลังต้องการอะไร?
    ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่แค่เป็นผู้ดู! ไม่ใช่แค่เป็นผู้ตาม! แต่ต้องเป็นผู้นำ! ต้องเป็นผู้เล่น! ต้องเป็นคนที่ทุ่มเท! คุณได้ทำอะไรไปแล้วบ้างบอกได้ไหม?
อาวุธที่ทรงพลัง สุดยอดเคล็ดวิชา แค่รู้ยังไม่พอ ต้องทุ่มเททั้งชีวิต ลงมือทำจริงจัง
    อาวุธที่ทรงพลังต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ที่ใช้อาวุธนั้น เหมือนวลีที่ว่า กระบี่อยู่ที่ใจ ในภาคปฏิบัติเราพบว่ามีการปฏิสัมพันธ์น้อยมากในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้อง นี่คือปัญหาและสาเหตุที่ทำให้ต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำการเผยแพร่ iSTEE & Samong ออกไปอย่างกว้างขวาง เพราะสิ่งที่มีค่าอาจกลายเป็นขยะที่ไร้ค่าในทันที
นโยบายเริ่มจากผู้ที่มีตั้งใจทุ่มเททำงานหรือศึกษาอย่างจริงจังร่วมกัน
    เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง แม้ว่า iSTEE & Samong จะผ่านการเดินทางมาเกินกว่า 10 ปี แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่จะก้าวต่อไปในอนาคต นโยบายการเผยแพร่จึงควรเริ่มต้นจากกลุ่มคนที่มีความตั้งใจทุ่มเททำงานหรือศึกษาอย่างจริงจังร่วมกัน เพื่อที่จะพัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและนี่เป็นคำตอบให้กับอีกหลายคำถามถึงความเชื่อมั่นในการตัดสินใจที่จะนำ iSTEE & Samong ไปใช้งานอย่างจริงจัง
    กำลังจะบอกว่า iSTEE & Samong คือคุณ และคุณคือ iSTEE & Samong รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่มาของ iSTEE & Samong เป็นแบบนี้มาตั้งแต่จุดเริ่มต้น
    นี่คือจิตวิญญาณและตัวตนแท้จริงของ iSTEE & Samong ที่คุณจะได้ค้นพบจิตวิญญาณของคุณไปพร้อมกัน ในด้านเทคโนโลยีนี่คือครั้งแรกที่คุณจะได้สัมผัส!

[/faq][faq title=”FAQ 101-004 – iSTEE & Samong ชุดคำสั่งเสถียรหรือยัง?” icon=”Default-check”]รู้ไหมว่า ชุดคำสั่งเสถียร คืออะไร?

    คำถามนี้ถูกถามบ่อยมากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องตลกที่จะถูกถามอีกต่อไปเรื่อยๆ น่าแปลกใจถ้าต้องถามกลับว่า คุณเข้าใจอย่างไรว่าชุดคำสั่งเสถียรหรือไม่?
    Java ที่ได้ความนิยมเสถียรไหม? ก็เห็นยังมีข้อผิดพลาด และมีการปรับปรุงรุ่นใหม่อยู่ตลอดและต่อเนื่อง
    iOS ที่เราใช้กันอยู่บน iPhone ก็ปรับรุ่นกันตลอดเวลา ปีหนึ่งไม่รู้กี่ครั้ง จนปัจจุบันก็ยังปรับรุ่นกันอยู่และยกเลิกของเก่าไปแล้วไม่รู้กี่รุ่น
    Android ก็ไม่ต่างกัน ปรับปรุง ตัดทิ้ง เพิ่มเติม คำสั่งใหม่กันอยู่ตลอด แต่สามารถนำคำสั่งเดิมกว่า 90% ปรับไปสู่รุ่นใหม่ได้
    iSTEE & Samong ก็ไม่แตกต่างกัน เราเดินทางมาสู่จุดที่เรียกว่า เมื่อ Delphi ออกรุ่นใหม่ ก็พร้อมที่จะปรับตัวไปพร้อมกันได้ในทันที
    แบบนี้คือตอบคำถามได้ในระดับหนึ่งว่า iSTEE & Samong เสถียรหรือไม่?
ความมั่นใจการใช้งาน iSTEE & Samong วัดจากอะไรดี?
    ในหลายคำตอบและจากหลายคำถามที่คุณได้อ่านพบและติดตามมาถึงตรงนี้ ลองพิจารณาให้ดีว่า คุณได้พบแนวคิดใหม่ๆ ประเด็นใหม่ๆ บ้างหรือไม่?
    หากคุณเคยผ่านประสบการณ์การเขียนโปรแกรมหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์มายาวนานพอสมควร คุณก็พอจะมองเห็นบางอย่างในบทความที่เรากำลังนำเสนอว่าเรื่องราวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติและเรากำลังนำเสนอว่าแนวคิดในการแก้ไขปัญหาคืออะไร
    ขอบคุณท่านที่ได้ติดตามและอ่านมาจนพบข้อความนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้พอสมควรขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งหนึ่ง
    กำลังจะบอกว่า เราเขียนจริงทำจริงและเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงและกำลังจะมุ่งมั่นทำต่อไปเพราะเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่มีอะไรที่ดีที่สุด แต่อยู่ที่เราจะก้าวต่อไปหรือไม่ แน่นอนที่สุดจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณได้เป็นส่วนหนึ่งบนการเดินทางบนถนนสายนี้ร่วมกัน
บริการของ iSTEE & Samong ครอบคลุมครบทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต

[/faq][faq title=”FAQ 101-005 – คุ้มหรือเสี่ยงไหม? ถ้าจะนำ iSTEE & Samong ไปใช้ในการพัฒนาระบบ” icon=”Default-check”]เริ่มจากความต้องการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้เติบโตต่อเนื่อง

    iSTEE & Samong เริ่มต้นจากความต้องการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้เติบโตรองรับกับความซับซ้อนและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ เหตุผลนี้จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา iSTEE & Samong อย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเช่นกัน
    สิ่งที่ท่านกังวลกับสิ่งที่นักพัฒนา iSTEE & Samong กังวลก็คือการสูญเสียชุดคำสั่งที่ได้ลงทุนลงแรงพัฒนา หากไม่มีการพัฒนาเครื่องมืออย่างต่อเนื่องก็จะทำให้การลงทุนที่ผ่านมาได้รับผลกระทบตามไปด้วย
    บางคนบอกว่างั้นก็เปิดเป็น Open Source เสียเลย เมื่อพิจารณาให้ดี หากท่านต้องการรายได้จากผลงานที่ท่านทำ ท่านก็จำเป็นที่จะต้องลงทุนทั้งเวลา แรงงาน และเงินทุน ไม่ต่างกัน
    ผู้พัฒนา iSTEE & Samong มีความคิดเช่นเดียวกับท่าน ดังนั้น Open Source จึงไม่ใช่คำตอบแท้จริง ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องกิน ต้องใช้ ต้องมีค่าใช้จ่าย
ความร่วมมือกันทำงานอย่างเป็นระบบช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งที่กังวล
    การแบ่งปันความรู้แนวคิดการพัฒนาต่างๆ ที่ท่านได้เห็นได้อ่านในสภาพแวดล้อมของสมองแพลตฟอร์ม ท่านจะต้องประเมินเองว่าความตั้งใจของทีมงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องการมุ่งไปยังเป้าหมายใด ซึ่งก็มีทั้งตัวอย่างและการใช้งานจริงในการประกอบธุรกิจ ด้วยการนำ iSTEE & Samong ไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ แน่นอนที่สุด การทำงานย่อมต้องพบเจอปัญหาและอุปสรรคไปตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และจะต้องแก้ไขกันไปตามวิธีการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องให้ดีที่สุด ด้วยความร่วมมือของทุกคนอย่างเป็นระบบ
เสี่ยงไหม? คงต้องย้อนถามว่า สิ่งที่ท่านทำทุกวันนี้ เสี่ยงไหม?
     คำแนะนำสำหรับการตอบคำถามนี้ คือ อยากจะบอกว่า การตอบแบบเหมารวม ไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง เมื่อท่านถามว่าเสี่ยงไหม? ท่านกำลังมองออกนอกตัว แต่เพียงอย่างเดียว ท่านควรเริ่มต้นคำถามว่า เสี่ยงไหม? โดยการเขียนปัญหาของท่านออกมาก่อน แล้วพิจารณาดูว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของท่านเป็นอย่างไร  แล้วถามว่าเสี่ยงไหม?
    หากท่านพอใจและคิดว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาพิจารณา iSTEE & Samong
    แต่หากท่านพบว่ายังมีเรื่องที่ท่านยังมีความเสี่ยงอยู่ ก็แนะนำให้ท่านลองศึกษา iSTEE & Samong ดูเพราะอาจจะได้คำตอบช่วยแแก้ไขปัญหาที่ท่านประสบอยู่ได้
คุ้มค่าไหม? กับการใช้งาน iSTEE & Samong
    ท่านต้องตอบตัวเองก่อนว่า ความคุ้มค่าของท่านคือเรื่องใด? เงินหรือเวลา? ที่สำคัญมันมีมูลราคาเท่าไหร่? เพราะมูลราคาความสามารถเวลาชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากัน คำตอบของการลงทุนให้คุ้มค่าไม่ได้อยู่ที่ iSTEE & Samong แต่เพียงอย่างเดียว มันประเมินกันยาก การใช้ของฟรี แล้วบอกว่าคุ้มค่า ไม่จริงเสมอไป!
    หากท่านยังตอบคำถามที่กล่าวมาไม่ได้ ท่านต้องไปเขียนแผนธุรกิจให้ชัดเจนหรือเขียนแผนการทำงานของโครงการให้ชัดเจนว่า ท่านจะมีรายได้มาจากแหล่งใด? และมีโอกาสขยายรายได้หรือขยายธุรกิจของท่านจากเรื่องใด? แล้วค่อยกลับมาพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง?
    คำถามว่าคุ้มไหม? จะไม่มีทางตอบได้ถูกต้อง ถ้าไม่มีความชัดเจนในเรื่องมูลค่าดังที่กล่าวมา ตอบไปก็เหมือนกับพายเรือวนในอ่าง

[/faq][faq title=”FAQ 101-006 – นโยบาย iSTEE & Samong เป็นแบบ Open Source ไหม?” icon=”Default-check”]<p>FAQ content goes here, click edit button to change this text.</p>[/faq][faq title=”FAQ 101-007 – คู่มือใช้งาน iSTEE & Samong มีไหม?” icon=”Default-check”]ตัวอย่างโครงการเพื่อศึกษารูปแบบการเขียนโปรแกรม

คู่มือการเขียนโปรแกรม iSTEE Programming มีไหม?
    ปัจจุบันคู่มือการเขียนโปรแกรมจะให้เข้าถึงได้โดยสมาชิกทีมงานที่ได้รับอนุญาต ยังไม่เปิดใช้แบบสาธารณะ เพื่อการติดตามสถานการณ์เฉพาะกลุ่มผู้สนใจทำงานร่วมกันจริงๆ

[/faq][faq title=”FAQ 101-008 – iSTEE & Samong มีตัวอย่างใช้งานไหม?” icon=”Default-question”]<p>FAQ content goes here, click edit button to change this text.</p>[/faq][faq title=”FAQ101-008 iSTEE & Samong มีตัวอย่างใช้งานไหม?” icon=”Default-question”]<p>FAQ content goes here, click edit button to change this text.</p>[/faq][faq title=”FAQ 101-010 – iSTEE & Samong ทำอะไรได้บ้าง?” icon=”Default-check”]iSTEE คือ เทคโนโลยี ส่วน Samong คือ เครื่องมือ

    ในเบื้องต้นขอให้ทำความเข้าใจว่า iSTEE คือ เทคโนโลยี ถูกนำไปใช้พัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นต่างๆ เปรียบเหมือนกับการขายกระทะทำอาหาร ตัวของ iSTEE คือ เป็นกระทะ ไว้สำหรับทำอาหาร ส่วน Samong เป็นเครื่องมือช่วยให้ทำอาหารได้มีรสชาติที่ดีขึ้น สะดวกมากขึ้น ด้วยการมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมายอยู่ภายใน
ถ่ายทอดพลังความคิดและจิตวิญญาณ ออกมาเป็นชุดคำสั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

เรื่องสำคัญในการทำงานทุกสาขาอาชีพทุกกิจกรรม คือ ส่วนที่คุณมองไม่เห็น มันอยู่ในความคิด ต้องใช้สติระลึกจำได้ ต้องรู้ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ คือ แนวคิด หลักการ

    เมื่อคุณเข้าใจ ส่วนที่มองไม่เห็น ที่อยู่ในจิตใจ ในความคิดของคุณ คุณจะพบว่ามันทำงานประสานจากข้างในคุณ แล้วค่อยออกมาเป็นโค้ดข้างนอก เพื่อใช้เขียนโปรแกรม
    นี่คือที่มาว่า ทำไมเราจึงใช้ตัวเราเองนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบและเขียนโปรแกรม โดยพยายามเรียนรู้ ทดลอง ศึกษาองค์ประกอบของสมองและกลไกการทำงานของระบบประสาทของมนุษย์ นำมาสร้างเป็นแบบจำลองโครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเราพบว่าสมมติฐานแนวคิด STEE สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ดี
    แนวทางการศึกษาแบบนี้จะทำให้คุณได้ประโยชน์สำคัญสองเรื่อง คือ ได้ศึกษาเรียนรู้ตนเอง ไปพร้อมกับการเขียนซอฟต์แวร์ ถ่ายทอดทุกอย่างออกมาได้อย่างมีพลัง
    ด้วยวิธีการนี้ท้ายที่สุดซอฟต์แวร์จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ เพราะมันถ่ายทอดพลังมาจากจิตวิญญาณของคุณ และนี่คือพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
ORM Technology ช่วยลดการเขียนคำสั่ง SQL
    ORM (Object Relational Mapping) เป็นการแปลงชุดข้อมูลในมุมมองของระเบียนรายการที่อ่านมาจากฐานข้อมูล จำลองให้กลายมาเป็นวัตถุ (เอกสาร) ที่ทำงานอยู่ในหน่วยความจำ วัตถุที่สร้างขึ้นนี้ทำหน้าที่เป็นระบบควบคุมการจัดการข้อมูล สร้างชุดคำสั่ง SQL อัตโนมัติ สำหรับใช้บริหารจัดการข้อมูล ดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์น้อย ทำไปทำไม แต่….
    เมื่อพิจารณาว่าถ้าระบบที่คุณพัฒนาต้องขยายเป็นระบบขนาดใหญ่ที่มีคำสั่งเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล เป็นล้านๆ คำสั่ง  เทคโนโลยี ORM จะช่วยเพิ่มความเร็วในการพัฒนาระบบได้อย่างมาก เพิ่มความปลอดภัย ช่วยลดข้อผิดพลาดในการเขียนคำสั่ง
    แม้ว่าความเร็วจะลดลงกว่าเขียนคำสั่งแบบปกติบ้าง แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมถือว่าคุ้มค่ามากๆ เมื่อต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมงานขนาดใหญ่ ยิ่งจะเห็นประโยชน์ได้อย่างชัดเจน

[/faq][faq title=”FAQ 101-011 – มีจัดอบรมการใช้งาน iSTEE & Samong ไหม?” icon=”Default-check”]จะมีการจัดอบรมการใช้งาน iSTEE & Samong ไหม ?

ตอบได้เลยครับว่ามี   ทั้งหลักสูตรแบบฟรี  และหลักสูตรแบบต้องชำระค่าอบรม  เรียกว่า  ค่าบำรุงงานวิจัยจะดีกว่า  เพราะเทคโนโลยีใด ๆ จะไม่จบอยู่แค่วันนี้ตรงนี้
การอบรมฟรี  จะเป็นช่วงของการเปิดตัว  ให้นักพัฒนาได้ทำความรู้จักและคุ้นเคย  ได้ลดข้อสงสัย  เมื่อเรียนแล้วก็จะถึงบางอ้อแน่ว่า  มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด  มันเป็นเรื่องของแนวคิด  ลำดับความคิด  ส่วนเรื่องโ๕้ดนั้นหากเคยเขียนโปรแกรมมาบ้างแล้ว  ก็จะง่ายขึ้น
แน่นอน  พอติดใจ  จะลงเรียนในส่วนที่ล้ำลึก  ก็ต้องช่วยกันสนับสนุนทุนวิจัยกันหน่อย
ส่วนจะเปิดสอนเมื่อไหร่  ต้องคอยติดตามกันครับ  แต่เกิดขึ้นแน่นอนในปี 2561 นี้

[/faq][faq title=”FAQ 101-012 – iSTEE & Samong ใช้งานกับเดลไฟรุ่นไหนบ้าง?” icon=”Default-check”]

นโยบายเน้นสนับสนุนใช้งานร่วมกับเดลไฟรุ่นล่าสุด
     จากการพัฒนาปรับปรุง iSTEE เริ่มมาตั้งแต่ Delphi7 ผ่านช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนการเข้ารหัสคำสั่งเป็นระบบ Unicode การปรับปรุงเพิ่มเติมระบบแสดงผลให้รองรับได้หลากหลายแพลตฟอร์ม FMX การแปลงของระบบปฎิบัติการจาก 32 บิตเป็น 64 บิต ทำให้พบว่าปัญหาหนึ่งที่สำคัญของความล่าช้าในการก้าวให้ทันเทคโนโลยี คือ การที่ต้องแบกรับภาระการบำรุงรักษาชุดคำสั่งรุ่นเก่า ทำให้ตัวโปรแกรมมีขนาดใหญ่มากเพิ่มขึ้น
     โอกาสทางธุรกิจต้องพิจารณาในเรื่องของการแข่งขันในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้ล้ำหน้าอยู่เสมอ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการสนับสนุนการใช้งานร่วมกับเดลไฟรุ่นล่าสุด

ทำไมถึงไม่ทำให้รองรับการใช้งานเดลไฟรุ่นเก่า

    ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของระบบปฏิบัติการมีการปรับปรุงรุ่นอย่างต่อเนื่องทั้ง Windows MacOS Android  iOS Linux เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับความสามารถใหม่ของอุปกรณ์อย่างหลากหลาย การก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจำเป็นที่จะต้องลดภาระของการบำรุงรักษาคุณสมบัติเก่าเพื่อทำให้ระบบมีขนาดเล็กลงทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

[/faq][faq title=”FAQ 101-013 – iSTEE & Samong จะมีการพัฒนาต่อเนื่องไหม?” icon=”Default-check”]เหนือสิ่งอื่นใด การเตรียมความพร้อม คือ กุญแจสู่ความสำเร็จ 

เรามีความฝัน เรามีเป้าหมาย เรามีการวิจัย เรามีการพัฒนา
เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไร  และรู้ว่าเราคือใคร?
มีหลักฐาน ไม่เลื่อนลอย มีเรื่องราวและรอยเท้าทุกอย่างก้าวที่เดิน
สำหรับที่มาของ iSTEE & Samong พร้อมและที่จะก้าวต่อไป
หากไม่กล้า ชีวิตก็คงไร้เรื่องราว 

ใครจะทำ iSTEE & Samong เอาเวลาไปทำผลิตภัณฑ์ขายเอาเงินก่อนดีกว่า

จะรื้อทิ้งแล้วทำใหม่ไปทำไมเพื่ออะไรมากกว่า 10 ปี!
รอคอยจังหวะ โอกาสที่เหมาะสม เครือข่ายระบบอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ คือเรื่องราวและเส้นทางที่ผู้คนจะจดจำ
และค้นหากล่าวถึงกันอย่างยาวนาน
การรู้จักตนเอง เป็นจุดเริ่มต้น แห่งปัญญาทั้งหมด

STEE ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัย คือปัญญา หรือ

ความเป็นอัจฉริยะ ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อเขาต้องการ
ความต้องการนั้นจะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ
ที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาอยู่ภายใน คือ iSTEE และ Samong
คุณภาพชีวิต ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เจ๋ง เก่ง ดี แข็ง แรง
เราเป็นนายของถ้อยคำที่ยังไม่ได้พูด
แต่เราเป็นทาสของถ้อยคำที่ได้พูดออกไป

เราประกาศให้โลกรู้ไปแล้วว่าเรากำลังจะทำอะไร เราประกาศให้โลกรู้ไปแล้วว่าเราจะไปที่ใด

เราประกาศให้โลกรู้ไปแล้วว่าเราคือใคร เราประกาศให้โลกรู้ไปแล้วในอินเทอร์เน็ต
มีประจักษ์พยานหลักฐานว่า Samong คือ เรา
ในอีก 5 ปีข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นเหมือนวันนี้หรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับสองสิ่งคือผู้คนที่เราคบ และหนังสือที่เราอ่าน

เราอยู่ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยี ธุรกิจ จิตวิญญาณ ศาสนา การจัดการความเสี่ยง ฝึกอบรม

การตลาด คอมพิวเตอร์ การขาย และการให้บริการ
ไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆ ทั้งนั้น มีแต่ปัญหาเล็กๆ จำนวนมาก
คือที่มาของแอพพลิเคชั่นเป้าหมายเล็กๆ จำนวนมากที่เราจะผลิตออกมา ทำให้เชื่อมโยงถึงกัน เป็นเครือข่าย
เชื่อมโยง BigData ด้วยระบบประจำตัวผู้คน เชื่อมโยงBigData ระบบประจำอุปกรณ์ IoT
เพื่อประสานพลัง ส่งมอบอำนาจการควบคุม อิสระภาพและการตัดสินใจให้กับผู้คน
และท้ายที่สุดการเชื่อมโยงระบบทั้งหมด จะกลายเป็น เครือข่ายอัจฉริยะ เพื่อดูแลชีวิตธุรกิจล้ำสมัย ก้าวสู่สังคมนวัตกรรม ได้อย่างสมบูรณ์
ทั้งหมดนี้คือ ร่องรอย ที่สามารถบอกเส้นทางที่เราจะไปแบบพิสูจน์ได้แบบไม่ได้นั่งนึกฝัน ร่องรอยแห่งความสำเร็จปรากฎเด่นชัดขึ้นทุกวัน
ผมเป็นคนเดินช้า แต่ไม่เคยเดินถอยหลัง

เราไม่เดินถอยหลัง ไฟชีวิต มันอยู่ที่เป้าหมาย มันอยู่ที่ความหวัง

เราง้างธนู สะสมพลังให้นานที่สุด เหมือนสูดหายใจเข้าให้เต็มปอด
เพื่อปลดปล่อยพลังได้ยาวนานพอ ที่ให้แข็งแรงพอที่จะรองรับแรงกระแทนจากทุกทิศทุกทาง
เพื่อเราจะได้ลุกขึ้นและก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
กำลัง5 – ศรัทธา 
จะไม่เกิดแก่เรา หากไม่มีภาพองค์ประกอบแห่งร่อยรอยความสำเร็จที่อธิบายได้
เพราะไม่ใช่นั้นมันจะเป็นแค่ความคิดที่เลื่อนลอย

[/faq][faq title=”FAQ 101-014 – iSTEE & Samong มีบริการจัดอบรมแบบ Inhouse ไหม?” icon=”Default-question”]<p>FAQ content goes here, click edit button to change this text.</p>[/faq][faq title=”FAQ 101-015 – แนวคิดเรื่องการสนับสนุนเทคโนโลยี Microservice ของ iSTEE & Samong เป็นอย่างไร?” icon=”Default-question”]<p>FAQ content goes here, click edit button to change this text.</p>[/faq][faq title=”FAQ 101-016 – ป้จจุบันมีหน่วยงานไหนบ้าง ที่นำ iSTEE & Samong ไปใช้งาน?” icon=”Default-check”]iSTEE & Samong นำมาใช้พัฒนาเครือข่ายระบบอัจฉริยะของสมองไทยแลนด์

    เปรียบเทียบกับการโฆษณาขายสินค้าทั่วไป เช่น กระทะ การบอกว่าสินค้ามีคุณลักษณะข้อดีข้อเด่นมากแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ก็ต้องอยู่ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง พิสูจน์ได้ว่าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายจากการทำอาหารให้ดูให้ชมและได้ชิม
    iSTEE  & Samong ก็เช่นเดียวกันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายระบบอัจฉริยะของบริษัทสมองไทยแลนด์ เพื่อให้ได้ใช้งานกันเป็นการพิสูจน์ว่าเครื่องมือและเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน

[/faq][faq title=”FAQ 101-017 – แผนการพัฒนา iSTEE & Samong ในอนาคตเป็นอย่างไร?” icon=”Default-question”]<p>FAQ content goes here, click edit button to change this text.</p>[/faq][faq title=”FAQ 101-018 – จะเริ่มต้นอย่างไรดี? ถ้าต้องการใช้ iSTEE & Samong” icon=”Default-check”]

โอกาสอยู่ที่ไอเดียและนวัตกรรมของคุณเอง

หากโซลูชั่น (Solutions) เป็นวิธีแก้ปัญหา ขจัดทุกข์ หรือตอบสนองความต้องการ ด้วยแอพพลิเคชั่น ว้าว!

    เราจินตนาการให้คุณไม่ได้ คุณต้องบอกอาการ บอกเหตุ บอกปัจจัย เพื่อให้เราได้มาร่วมช่วยคุณร้อยเรียง สร้างเป็นแอพพลิเคชั่น พัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างเป็นระบบ

[/faq][faq title=”FAQ 101-019 – จะมีรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร? ถ้าพัฒนาระบบด้วย iSTEE & Samong” icon=”Default-star”]คำถามโดนใจ!

ฉันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร ถ้าพัฒนาระบบด้วย iSTEE & Samong

คำตอบ

    ง่ายมาก คุณจะมีรายได้จากหลายทาง คือ

 1. ทางตรงที่คุณได้จากการสร้าง Solutions หรือแอพพลิเคชั่นให้กับลูกค้าของคุณ
 2. ทางอ้อมจากการขายสิ้นส่วน หรือ มีผู้ซื้อโค้ดของคุณไปใช้
  คุณไม่รู้ตัวหรอกว่าซื้อไปตอนไหน แต่เป็นจริงด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ์ชิ้นส่วนของเรา
 3. ทางอ้อมหากคุณใช้ในหน่วยงานของคุณ ทำงานให้เจ้านาย คุณมีผลงาน มีเงินเดือนขึ้น

และมันจะเจ๋งมากที่สุด เมื่อคุณนำ iSTEE & Samong ไปใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่

[/faq][faq title=”FAQ 101-020 – การให้บริการสนับสนุนการใช้งาน iSTEE & Samong มีอะไรบ้าง?” icon=”Default-question”]<p>FAQ content goes here, click edit button to change this text.</p>[/faq][faq title=”FAQ 101-021 – ใครที่เหมาะสำหรับการนำ iSTEE & Samong ไปใช้งาน?” icon=”Default-question”]<p>FAQ content goes here, click edit button to change this text.</p>[/faq][faq title=”FAQ 101-022 – ถ้าจะลงทุนต่อยอด iSTEE & Samong สัก 50 ล้าน พร้อมแค่ไหน?” icon=”Default-heart”]

ถาม: คุณคิดว่า คุณมี component ในแบบที่คุณคิดเข้าใจนั้นมากน้อยแค่ไหน แบ่งเป็นประเภทก็ได้ รวม ๆ แล้วซักกี่ class component ผมก็เรียกไม่ถูก  แต่อยากจะทราบว่ามันมีขนาดมากแค่ไหน ก่อนที่ผมจะลงทุน 50 ล้านบาท
ตอบ:
เรื่องสำคัญไม่ใช่ส่วนของจำนวนชิ้นส่วนหรือคอมโพเน้นท์ แต่คือศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนหรือคอมโพเน้นท์ เป็นส่วนของความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานที่รวดเร็ว ขยายออกไปได้ไร้ขีดจำกัด
    เราไม่ได้ต้องการเงินลงทุนมาเพื่อเน้นการวิจัยพันธุกรรมเรื่องชิ้นส่วน เพราะเราได้พันธุกรรมพื้นฐานมาแล้ว และเราทำเลียนแบบการทำงานของ Windows ให้ดูเป็นตัวอย่างได้ ซึ่งพิสูจน์ได้ส่วนหนึ่งแล้วว่าจำนวนชิ้นส่วนมีมากพอที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ส่วนที่เหลือคือ การมุ่งทำชิ้นส่วนในระดับแอพพลิเคชั่น ที่จะมุ่งไปในแต่ละอุตสาหกรรมและบริการ บนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเติบโตเป็นเครือข่ายระบบอัจฉริยะต่อไป
    ท่านลงทุนมา 50 ล้านเรียกว่าเกือบทั้งหมดทุ่มลงไปในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นล้วนๆ เพื่อนำออกจำหน่ายและให้บริการ โอกาสสูญเสียการลงทุนก็ลดความเสี่ยงลงได้โดยตามลำดับ
ถาม:

ถ้างั้นชิ้นส่วนในระดับพันธุกรรมพื้นฐานจะพออธิบายความ ยิ่งใหญ่ ความมาก ความเก่งมันอย่างไร เผื่อผมจะลงอีกซัก 200 ล้าน

ตอบ:
คุณอยากทำอะไรล่ะ!
ถ้าคุณคิดว่า เราว้าว! หากเราจะว้าว! ต่อไปได้ คงต้องการทีมทำงานที่พร้อมทำงานไปกับเรา มาร่วมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกอีกสักชิ้นเถอะครับ

มนุษย์ คือตัวอย่าง มีอวัยวะ 32 ประการ คือมีคลาสเดียวเองนะสมบูรณ์ในระดับต้นกำเนิด
เมื่อแยกเป็น เอเซีย ยุโรป อะไรโน่นนี่นั่น มีแค่ตัวเดียวคลาสเดียวที่สมบูรณ์ในระดับที่กลายพันธุ์ ได้ สำคัญกว่าที่จะบอกว่ามีจำนวนคลาสเท่านั้นเท่านี้
ธาตุ4 ดิน ลม ไฟ น้ำ นำมาผสมออกมาเป็นอะไรต่อมิอะไรได้มากมายเหลือคณานับ ก็มีแค่องค์ประกอบพื้นฐานแค่ 4 องค์ประกอบ แต่มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแปรเปลี่ยนได้

เมื่อวิวัฒนาการกลายเป็นมนุษย์ มนุษย์ ทำอะไรได้อีก มนุษย์ คือแอพพลิเคชั่น และออกลูกออกหลานเป็นแอพพลิเคชั่นโน่นนี่นั่น
ความยากที่สุด ซ่อนอยู่ในความง่ายที่สุด

    หัวใจพุทธศาสนา คือ เหตุ ผล รูป ธรรม ตื่นรู้ นำมาขยายความกันทำให้ได้พระไตรปิฏก เป็นตั้งๆ
    สุดท้ายพระพุทธองค์บอก แก่นธรรมมีแค่หยิบมือ แต่ก็ยังเข้าใจกันยาก จริงไหม นี่ก็เหมือนกันเลย
บอกแล้วว่า เราได้ค้นพบวิถีธรรมชาติ โอกาสล้มเหลวผิดทางน้อยแล้ว…พิสูจน์มาหลายปีแล้ว มันเสถียรแน่นอน

[/faq][faq title=”FAQ 101-023 – เครือข่ายระบบอัจฉริยะคืออะไร? มีประโยชน์อะไร?” icon=”Default-question”]<p>FAQ content goes here, click edit button to change this text.</p>[/faq][faq title=”FAQ 101-024 – จินตนาการล้ำไปในอนาคต มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ” icon=”Default-plane”]

ความเชื่อมโยงของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ทิศทางมุ่งสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ​์

    เมื่อความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น นั่นเพราะมีจำนวนระบบเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเพิ่มขึ้น ปัจจัยในระบบเพิ่มขึ้น ข้อมูลเพิ่มขึ้น กิจกรรมเพิ่มขึ้น การสื่อสารเพิ่มขึ้น การบำรุงรักษาระบบมีความจำเป็นมากขึ้น ปริมาณข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันเพิ่มขึ้น เป็นที่มาของความต้องการจัดเตรียมโครงสร้างและสถาปัตยกรรมระบบให้พร้อมสำหรับการขยายและเติบโตของระบบท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว วันนี้คุณมีคำตอบไว้ในใจบ้างหรือยัง? แล้วถ้าคุณไม่อยู่ล่ะ ใครจะทำงานแทน? จะมีใครทดแทนได้ไหม?
ความสำคัญอยู่ที่แนวคิดโครงสร้างสถาปัตยกรรม ไม่ใช่ภาษาเขียนโปรแกรมอะไรดีกว่ากัน
    ถ้าคุณแน่ใจว่าแนวคิดโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีดีอยู่แล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆ ลองนึกภาพจำนวนคำสั่งเขียนอ่านข้อมูลสักล้านคำสั่ง BigData ที่มีขนาดขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานอีกหลายสิบปี รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลจะอยู่ในสภาพแบบไหน? ภาพของฐานข้อมูลในลักษณะกระจายและระบบควบคุมบริหารจัดการฐานข้อมูลนั้นจะเป็นอย่างไร!
    ในเรื่องของระบบบริหารจัดการข้อมูลจะจัดการความแตกต่างระบบต่างๆ ให้เชื่อมโยงประสานกันอย่างไร
บูรณาการความแตกต่าง พัฒนาศักยภาพความสามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน
     เครือข่ายระบบอัจฉริยะมีสภาพแวดล้อมไม่ต่างจากสภาพแวดล้อมจริงที่มีสายพันธุกรรมชีวิตที่หลากหลาย เพราะไม่มีใครจะพัฒนาทุกอย่างได้ด้วยทีมงานเดียว เมื่อการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ความหลากหลายของระบบก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณตามไปด้วย การพึ่งตนเองได้จากศักยภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์จะช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์กรในการบำรุงรักษาระบบและการขยายขีดความสามารถของระบบ

[/faq][faq title=”FAQ 101-025 – ลองเปรียบเทียบ MVC กับแนวคิดของ iSTEE & Samong” icon=”Default-random”]อาจจะย้อนกลับมาที่เรื่องเทคนิค  อีกนิก  คือ MVC Model View Control  สำหรับ iSTEE & Samong เหมือยหรือต่างกันอย่างไรกับแนวคิด  MVC[/faq]

[headline style=”” use_underline=”no”]สำหรับนักลงทุน[/headline]
[faq title=”FAQ 201-001 จะร่วมลงทุนได้อย่างไรบ้าง”]หากมีความสนใจร่วมลงทุนกับสมองไทยแลนด์จะต้องดำเนินการอย่างไร

 1. ในรูปแบบ VC  – โปรดติดต่อ  091-6982616
 2. ในรูปแบบ Angle Investor – โปรดติดต่อ 091-6982616
 3. ในรูปแบบ IPO – ปี  2564
 4. ในรูปแบบ ICO – ยังไม่กำหนด
 5. การร่วมลงทุนเป็นรายโครงการ  สำหรับพัฒนา Solutions  มูลค่า 10 – 30 ล้านบาท (ไม่ร่วมค่าการตลาด)
 6. การว่าจ้างพัฒฯาแอพพลิเคชั่นขนาดเล็ก  <  10 ล้านลาท

[/faq][faq title=”FAQ 201-002 – อยากทราบแผนการใช้เงิน”]อยากทราบแผนการใช้เงินหลังการร่วมลงทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ  จะมีรูปแบบการใช้เงินอย่างไร

ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า  ประเทศไทยยังคงขาดนักพัฒนาจำนวนมาก  เราถึงระบบผลตอบแทนนักพัฒฯา  ไม่อำนวยต่อการที่จะรักษานักพัฒนาไว้  ดังนั้นในทุก ๆ โครงการจะต้องมีการอบรมสร้างนักพัฒนาขึ้นมาใหม่  โดยให้เรียนรู็เครื่องมือ ของเราเอง  โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนสำหรับการเรียนรู้

จึงแบ่งงบการลงทุนออกเป็นลำดับดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับอบรมทีมงานนักพัฒนา
 2. ค่าใช้จ่ายระหว่างการร่วมออกแบบ
 3. ค่าใช้จ่ายระหว่างการพัฒนาและทดสอบโค้ด
 4. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

[/faq]

[headline style=”” use_underline=”no”]สำหรับ นักพัฒนา[/headline]
[faq title=”FAQ 301 – 001 อยากเข้าร่วมงานต้องทำอย่างไร”]อยากเข้าร่วมงานต้องทำอย่างไรบ้าง

ท่านสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้หลายรูปแบบ  ดังนี้

 1. ร่วมเป็นพนักงานประจำ
 2. เข้าร่วมในฐานะ StartUp
 3. เข้าร่วมในฐานะนักพัฒนาอิสระ  ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
 4. ในฐานะผู้ใช้สินค้า
 5. ในฐานะผู้ถือหุ้นใบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

[/faq][faq title=”FAQ title”]<p>FAQ content goes here, click edit button to change this text.</p>[/faq]

1410total visits,1visits today