Digital Leadership

บริการ SaaS สมองออนไลน์

[space size=”45″][teaser2 layout=”vertical” img=”3367″ title=”Digital Transformation”]กระแสสังคมโลกทั้งใบ  ได้เคลื่อนไปสู่โลกแห่งดิจิตัล  ความชัดเจนที่เราเห็นได้จากประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี  ที่ได้นำเอาระบบ  IOT , AI และ Robot เข้ามาในกระบวนการ  การเกิดขึ้นของเงินตราดิจิตัล  การเกิดขึ้นของสังคมไร้เงินสด  การชำระเงินผ่านมือถือ  ทำให้รูปแบบการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป  ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป  ในฐานะที่ทุกๆ ธุรกิจต้องให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ที่ต้องเผชิญกับกระแสพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  จึงเป็นที่มาของ  Digital Transformation คือ การปรับวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ดิจิตัล  และก้าวไปสู่ความเป็น  Digital Leadership Organization[/teaser2][space size=”45″]

Digital Leadership Program

ในขั้นตอนนี้ว่าด้วยการประเมินองค์กรว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทำ  Digital Transformation  ที่จะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำองค์กรและทีมงานที่ปรึกษา  เพื่อประเมินผลดีผลเสีย  ขนาดของผลตอบแทนที่จะได้รับ  ขนาดของความเสียหายหากไม่ทำารปรับตัว  การประเมินจะทำการประเมินภายใต้กระบวนการที่มีแบบแผนและเป็นที่ยอมรับ

ภายหลังการประเมินแล้วพบว่า  มีความจำเป็นในการทำ Digital Transformation จึงจะต้องทำการกำหนดทีมงานผู้รับผิดชอบ  ที่จะต้องเป็นความร่วมมือกันของบุคคลากรในองค์กรทั้งหมด  โดยเริ่มจากระดับผู้บริหารที่จะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง  และประกอบด้วยทีมงานตามความเหมาะสม  ความจำเป็นภายใต้คำแนะนำกำกับดูแลจากทีมงานที่ปรึกษา

คือ  การกำหนดแผน  ในการขับเคลื่อน  ซึ่งจะประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากร  การเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร  การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการการทำงานในรูปแบบใหม่   จะเกิดเป็นผลลัพธ์คือแผนงานที่จะต้องขับเคลื่อน  มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง  ประเมินผลลัพธ์เป็นขั้นตอนย่อย ๆ พร้อมการปรับปรุงแก้ไข

การฝึกอบรมในระดับต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันไป  เช่น การฝึกอบรมผู้บริหาร  การฝึกอบรมฝ่ายขาย  การฝึกอบรมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายไอทีเป็นต้น  ให้มีความพร้อมเปิดรับความเปลี่ยนแปลง   และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่  และมีความชำนาญในการใช้ไอทีตามความจำเป็นแก่หน้าที่ ๆ รับผิดชอบ

ทำการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายในองค์กร  โดยอาศัยที่ปรึกษาเฉพาะด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน Softside  ด้าน Marketing  ด้านการเงิน  ด้านไอที  ด้านทักษะการบริหารจัดการ  ตลอดทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่า  มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้องค์กร

การเลือกที่ปรึกษาที่ผิดพลาดจะนำมาซึ่งความเสียหายมากไปกว่าการไม่ทำอะไรเลย  และการเลือกที่ปรึกษาที่ถูกต้องจะช่วยให้การทำ  Digital Trarnsformation  เกิดผลลัพธ์ที่ดี

นอกเหนือจากความพร้อมในการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง  กรฝึกอบรมเทคนิคเฉพาะทาง และการเตรียมการด้านฮาร์ดแวร์แล้ว  ก็จำเป็นที่จะต้องทบทวนขั้นตอนการทำงานใหม่ให้มีความกระชับรวดเร็ว  มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

คือ  การเตรียมการระบบทางด้าน Hardware ระบบเครือข่ายสื่อสาร  ระบบ Server  การปรับปรุงอุปกรณ์ตามความจำเป็น  เพื่อให้องค์กรมีกระบวนการทำงานที่สั้น  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ

ความจำเป็นในการสร้างระบบ RPA  หรือ Robotics Process Automation  การลดขั้นตอนารทำงานที่ซับซ้อนด้วยการสร้างขั้นตอนกรทำงานอัตโนมัติที่เปรียบเหมือนการมีหุ่นยนต์มาคอยทำงานแทนคน

1982total visits,1visits today