+66-91-698-2616
131 M 11 Bangrakpattana Nonthaburi

Our Platforms

Samong-OnlineOur Platforms

Samong Personal :  ศูนย์กลางและจุดเริ่มต้นของมวลหมู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ฒ

ตัวอย่าง บริการตลาดบุคคล ธุรกิจบริการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม

Samong FinTech

Samong Framework มีความสามารถครอบคลุม Fin Tech

ธุรกรรมทางการเงิน  เป็นขั้นตอนสำคัญที่ปรากฏขึ้นในทุก ๆ กิจกรรมธุรกิจการผลิตทั้งภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การเงินและการให้บริการทุกประเภท   ที่ในทุกๆ แพ็คเกจของแอพพลิเคชั่น  จะต้องประกอบไปด้วยส่วนที่มีความสามารถดำเนินการด้านการชำระเงินได้  Samong Fintech จึงจะเป็นแอพพลิเคชั่นจำเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือกลางในการทำธุรกรรมการชำระเงิน  โอนเงิน ซื้อสินค้า  ทั้งในและนอกแพลตฟอร์มสมอง

Samong Supply Chain

ศูนย์บริการเครือข่ายขนส่งสินค้า

ห่วงโซ่โลจิสติกส์  ยังคงเป็นข้อจำกัดของวัฏจักรธุรกิจ  ห่วงโซ่ที่กินระยะเวลายาวนาน เส้นทางที่ซับซ้อน  มีต้นทุนสูง  ทำให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตได้รับผลกระทบ  โดยมีเพียงผู้ให้บริการคนกลางที่ได้ประโยชน์ในจากกดราคาผู้ผลิตแต่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคในลำดับต่อๆ ลงไป  Samong Supply Chain จะเป็นช่องทางให้ผู้ผลิต  ตลาดกลางและผู้บริโภคได้มีทางเลือก  สามารถเลือกซื้อขายผลิตภัณฑ์ในระดับราคาที่เป็นธรรม โดยที่ผู้ให้บริการส่วนกลางจะได้ประโยชน์จากการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

Samong Smart City

สังคมเมืองอัจฉริยะ สาธารณูปโภค ด้วย Samong IOT

ในยุคที่แทบจะไม่มีข้อจำกัดด้านความเร็วในการสื่อสาร  การประมวลผล  และการผลิตฮาร์ดแวร์เพื่อให้สามารถรองรับทำงานเชื่อมต่อกันได้ด้วย IOT  ที่อุปกรณ์ตัวนั้น ๆ ที่เป็นฮาร์ดแวร์และมีซอฟต์แวร์เล็ก ๆ เพื่อให้อุปกรณ์รู้จักกันได้จริง  และจะต้องสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ด้วยเทคโนโลยี  API จากการทำงานของ Middleware   Samong Framework ก็จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เป็น Smart City โดยอาศัยจุดแข็งด้านฐานข้อมูลทั้งแบบกระจายและแบบรวมศูนย์

เหมาะสำหรับ องค์กรภาครัฐ สถานศึกษา สถาบันวิจัย ส่งเสริมเทคโนโลยี

Samong Agriculture

ศูนย์บริการรับซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์การเกษตร

ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ที่เกษตรกรผู้ผลิตยังมีรายได้ต่ำ  อันเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านอื่นๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตรวมไปถึงความรู้ในการจัดการต้นทุน   Samong Agriculture จึงจะเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิดสำหรับเกษตรกร  ที่จะมาช่วยเสริมเพิ่มเติมไปในภูมิปัญญาที่เกษตรกรทุกกลุ่มมีอยู่  Samong Agriculture นี้จะยังเป็นเครื่องมือช่วยเกษตรกร  ในเรื่องช่องทางการตลาด  ให้มีการเข้าถึงจับคู่กันกับผู้ซื้อสินค้า   โดยแพ็คเกจนี้จะเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงได้กับ Samong Supply Chain และ Fin Tech

Samong Research

ศูนย์บริการวิจัยพัฒนาอาชีพ

งานค้นคว้าวิจัย  และพัฒนาความรู้เฉพาะด้านยังคงมีความจำเป็นอีกต่อไปไม่สิ้นสุด  การสร้างนวัตกรรมเท่านั้นที่จะสร้างจุดแข็ง  ความสามารถในการแข่งขันได้  การขาดความต่อเนื่องในการรักษา  ส่งต่อผลงานการวิจัย  เพื่อให้รุ่นต่อๆ ไปไม่ต้องเริ่มจากศูนย์จะลดการสูญเสียและเร่งเวลาในการนำผลประโยชน์จากความสำเร็จมาใช้งาน    เครื่องมือในการจัดการกับโครงสร้าง  กรอบงานวิจัย  การจัดเก็บผล  การแปลผล จึงมีความจำเป็น  Samong Research โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่สนใจจะได้ร่วมกันต่อยอดการสร้างเครื่องมือรองรับการจัดการ

Samong Middleware

ศูนย์ฝึกอบรมวิจัยพัฒนา Middleware

iSTEE & Samong Framework ที่มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน ยังคงมีความต้องการในการพัฒนาตัวเอง  ยกระดับในด้านความสามารถ  ให้มีความรวดเร็ว  หลากหลาย มีความเป็นอัตโนมัติลดต้นทุนในการปรับปรุงรุ่นของแอพพลิเคชั่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ในอนาคต  Samong Framework จึงจำเป็นจะต้องมีศูนย์การวิจัยและพัฒนา Middleware ของตนเองต่อไป  ที่มีความต้องการทั้งด้านเงินทุน  โครงสร้างและทีมงานบริหารจัดการ  และบุคลากรในฐานะนักพัฒนา Middleware และแอพพลิเคชั่น

1053total visits,2visits today