Samong.SmartCity

Digital Multiverse Ecosystem

[headline style=”medium” use_underline=”yes”]ม้าศึก SmartCity[/headline]

เมืองอัจฉริยะ  ไม่ได้เป็นเพียงแค่  ตัวเมืองที่เต็มไปด้วย  แผงไฟโซล่าเซลล์อัตโนมัติ หรือการเชื่อมต่อระบบขนส่ง  หรือเมืองที่เต็มไปด้วยสัญญาณ WiFi หรือ  อินเตอร์เน็ตคาเฟ่  หากแต่จะต้องเป็นเมืองที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น

 • เบื้องหลังการทำงานที่สมบูรณ์ของ  SmartCity  จึงต้องอาศัยการเชื่อมต่อ  Connectivity ที่ชาญฉลาด  ปลอดภัยและเสถียร   การเชื่อมต่อที่เป็นไปได้แบบเซลต่อเซล
  Smart Safety, Smart Security ที่เป็นหัวใจแรก  ที่จะให้ชีวิตคุณปลอดภัย มีคุณภาพ  ให้เป็นไปได้ด้วยการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จำพวก  CCTV การวิเคราะห์ใบหน้า  และการแจ้งเตือน  การติดต่อหน่วยงานความปลอดภัยอัตโนมัติ.
 • Smart Environment  สภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร  เอื้ออำนวย   .
  ด้วยระบบการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศและน้ำในชุมชน  ด้วยระบบ IOT sensor ต่างๆ เชื่อมโยงเข้าสู่ส่วนกลาง  เพื่อการแจ้งเตือน  การจัดการ  การวิเคราะห์และการวางแผนป้องกัน.
 • Smart HealthCare การบริการสุขภาพอัจฉริยะ
  การเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (ภายใต้การยอมรับ การคุ้มครองสิทธิ์ตามกฏหมาย)  เข้ากับสถานพยาบาล  ให้หมอ ให้พยาบาล ศูนย์แพทย์เอกชนและรัฐ  พร้อมให้บริการในทันทีด้วยข้อมูลที่เชื่อมโยงถูกต้องแม่นยำ
 • Smart Education  การบริการอัจฉริยะ
  ให้การศึกษาออนไลน์  การประเมินผลออนไลน์  การศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล  การเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ยกระดับการศึกษา  และสิ่งสำคัญคือการปลูกฝังจิตวิญญาณมากกว่าการเรียนเก่ง
 • และอืกมาก  ที่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน
 • Smart Government  คืออีกตัวกลางสำคัญ  ภาครัฐต้องอัจฉริยะ
  ด้วยการให้บริการ  การเข้าถึงข้อมูลแบบ  One Stop Services (OSS)  ความแม่นยำ  ระบบระเบียบ  ต้นทุนต่ำ คุ้มค่าภาษีประชาชน  การให้บริการระบบศาล  Samong.Court  ให้งานความยุติธรรมเป็นงานที่รวดเร็ว แม่นยำ

[headline style=”medium” use_underline=”yes”]Solution[/headline]

ความท้าทาย  ประกอบไปด้วยการมีระบบฮาร์ดแวร์ที่มีชีวิต  ระบบบริการที่มีชีวิต  ระบบซอฟต์แวร์มีชีวิต  ความลับในการทำงานของระบบที่ซับซ้อน  เปรียบเหมือนสมองก้อนน้อยนิด  ที่คิดอ่านเรื่องยาก  ที่สามารถจดจำเรื่องราวได้หลายสิบปี

ความลับจากธรรมชาติได้ถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาด้านดิจิทัล

ความเชื่อมโยงถ่ายทอดผ่านระบบพันธุกรรมซอฟต์แวร์  สร้างนวัตกรรมเป็นเครือข่ายอัจฉริยะหลากหลายเครือข่าย   ให้ระบบการให้บริการของรัฐ  สถานศึกษา  ระบบการขนส่งและธุรกิจ  เชื่อมถึงกันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้  iSTEE Middleware & Smaong Framework

[headline style=”medium” use_underline=”yes”]ผลลัพธ์คือ ?[/headline]

กองข้อมูล  ฺBig Data ทั้งแบบเปิดและแบบผิด ปริมาณมหาศาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พัฒนาบ้านเมือง  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขั้น

 • Samong.IOT  การเชื่อมโยงของ  IOT device งานจริงระบบบำบัดน้ำชุมชน
 • Samong.Home  อีกหนึ่งตัวอย่างการเชื่อมต่อของ  Samong.IOT
 • ยกระดับเป็นสมองระดับตำบล Samong.Tambon
 • และเติบโตเป็นไปได้จริงเป็น  Samong.Ampor  ในระดับเมือง
 • สู่  Samong Smart City  และ  Samong.Thailand  ประเทศไทยอัจฉริยะ

กระบวนการผลิตนวัตกรรม  SmartCity จึงพร้อมจะเกิดได้ทันที  ด้วยการร่วมกันพัฒนา  ด้วยแพลตฟอร์ม  เทคโนโลยีของเรา

1265total visits,1visits today