Digital Transformation Strategies

Digital Multiverse Ecosystem

Digital Transformation Strategies

ยุทธศาสตร์ การพลิกโฉมสู่สิ่งแวดล้อมใหม่  ดิจิตัลเต็มรูปแบบ 

คืออะไร

 • คือ  การปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่  รูปแบบสังคมใหม่ที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนไปตามกระแส  ที่แรง  ที่ยากต่อการต้านทาน  แต่สามารถปรับตัวให้อยู่กับมันเข้ากับมันอย่างเหมาะสมกับตัวเราได้

ทำไม

 • เพราะ  จำเป็นจะต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อความอยู่รอด  ของระดับปัจเจกบุคคล  องค์กร  หน่วยงาน และประเทศชาติ

ระดับความรุนแรง  ความเร็ว  อัตราของการพลิกโฉม

 • ประเทศผู้นำจะรวดเร็ว  3 – 4 ปีที่โลกจะเปลี่ยนไปมาก
 • ประเทศผู้ตาม   อาจจะใช้เวลา กว่า 20 ปี

เป็นเรื่องของใคร

 • ทุกคน  โดยเฉพาะบุคคลระดับผู้นำองค์กร  ผู้นำประเทศ

กรอบ

กรอบ  หรือความกว้างขวาง  ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กร   เช่น  ประเทศก็จะต้องทำให้กว้างขวางครอบคลุม   บริษัท  ก็ต้องครอบคลุมทั้งบริษัท   มหาวิทยาลัยก็ต้องครอบคลุม มหาวิทยาลัย

และต้องสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของประเทศ   แต่โดยรวมการทำ   DTS   จะต้องเป็นการขับเคลื่อนกันไปพร้อม ๆ กันในหลายด้านคือ

 • Human
  • กล่าวคือ คนจะต้องเปิดรับ  เตรียมพร้อม  ศึกษา  ฝึกฝนปรับตัวสู่ สิ่งแวดล้อม  การทำงาน การดำรงชีพแบบใหม่
  • บทบาทของแต่ละคนในสังคม
 • Process
  • ที่หมายถึงกระบวนการขั้นตอนของงาน ระเบียบการใด ๆ
  • ไปจนถึงกระบวนการในเชิงการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และบริการ
  • ที่การผลิตในอุตสาหกรรม จะมีการเปลี่ยนระบบของเครื่องจักร  การป้อนข้อมูล  การตัดสินใจ  กรวัดผลประสิทธิภาพ
  • การควบคุม จะมีการควบคุมจากทางไกล
  • จะมีการลัดขั้นตอน ลัดจำนวนคนที่ไม่จำเป็นออกไป  คงเหลือเฉพาะเท่าที่จำเป็น  และจะยิ่งทวีคูณเพิ่มไปเรื่อย ๆ
  • เช่นกัน กับกระบวนการการผลิจทางการเกษตร
 • Technology
  • เทคโนโลยี ที่เริ่มต้นจาก  ความรวดเร็วของการสื่อสาร  ความรวดเร็วในการทำงานของอุปกรณ์จำพวก โปรเซสเซอร์  คอมพิวเตอร์
  • งานที่เคยยาก จะง่ายขึ้น
  • งานใหญ่ ๆ จะถูกจับลงไปในเครื่องมือขนาดเล็กขึ้น ทั้งมือถือ  หรืออุปกรณ์ที่อาจจะสามารถฝังตัวลงในมนุษย์
  • มีผลกระทบต่อกระบวนการ (Process) ทำให้สั้นลงเร็วขึ้น
  • เช่น
   • ด้านการผลิต
   • ด้านการจนส่ง Logistic การส่งสินค้า
   • ด้านการเงิน
   • ด้านการบริการ
  • Communication
   • ที่เป็นต้นเรื่องของดิจิตัล
   • การสื่อสารทางมือถือ ทางอินเตอร์เนต
   • การสื่อสารกันเองระหว่างอุปกรณ์
   • รวมไปถึงการสื่อสารเชิงนโยบาย และวิธีการสื่อสารที่จะต้องปรับเปลี่ยนไป

เปลี่ยนแปลงรุนแรงอย่างไร

 • กระแสของโลก  การแข่งขัน   ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจที่อ่อนแอจะถูกบีบบังคับให้จำต้องเดินไป    เกมส์ถูกกำหนดด้วยผู้นำทางด้านเทคโนโลยี   ผู้ตามก็จำเป็นต้องตามอย่างไม่สิ้นสุด

สถานการณ์ประเทศไทย

 • เป็น “ผู้ตามชั้นนำ”  ของโลก คือ  ตามติดทุกเทคโนโลยี  ทุก ๆ กระแส  แต่ไม่ค่อยจะสำเร็จ  หรือศึกษาแบบเจาะลึก  จึงไม่สามารถสร้างผลงานระดับโลกได้
 • สถานการณ์ที่วิเคราะห์โดยรัฐบาล
  • การกระจุกของรายได้
  • กับดักรายได้ปานกลาง
  • ขาดความแข็งแกร่งจากภายใน
 • ขาดผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็ง ไม่มีของ  ไม่มีเครื่องมือ
 • ความล่าช้าของระบบ
 • กระบวนการการคัดเลือก แบบประกวดนางงาม สวย  กินได้  แต่ไม่ยั่งยืน
 • แข่งกันเดิน แย่อยู่แล้ว  จึงซ้ำร้ายหนักกว่าเก่า

จะทำอย่างไร  ทางรอด  พลิกสถานการณ์

ระยะสั้น

 • ทบทวนสถานการณ์ ตำแหน่งทางธุรกิจ  ทางยุทธศาสตร์  ทางเดินในอนาคต
 • เลือกใช้พลังจุดแข็งที่มี ก้าวอย่างรวดเร็ว  กระจายสู่ระดับโลก  เปลี่ยนแปลงสู่การสร้างรายได้  การขาย
 • ตัดสินใจทางเลือก การส่งเสริมเทคโนโลยี  ที่ใช่  ที่ถูกต้องส่งเสริมอย่างเต็มที่   เช่น
  • การส่งเสริมในระดับสายอาชีพ ปวช ปวส
  • แต่ก็ต้องส่งเสริมเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับอุดมศึกษา
  • การศึกษาออนไลน์

ระยะกลาง

 • สร้างกลุ่มผู้ชำนาญการเฉพาะกิจ  การส่งเสริมเทคโนโลยี   สร้างเทคโนโลยีต้นแบบสายพันธุ์   เฉพาะกิจด้านเพื่อเร่งการสร้างงาน  รายรายได้  สร้างเศรษฐกิจ

ระยะยาว

 • การศึกษาที่ถูกต้องสำหรับประเทศ
 • ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร  การส่งเสริม  แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี  ที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง

โดยใครที่ต้องรับผิดชอบ

 • ทุกระดับ   ที่จะต้องตื่นรู้  เข้าใจปัญหา  เข้าใจบทบาท
 • ต้นคิดนโยบาย
 • ผู้สร้าง
 • ผู้ใช้
 • รัฐบาล
 • หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

จะเริ่มต้นเมื่อไหร่

 • ทันที

ทรัพยากรที่จำเป็น

 • บุคคลากรขององค์กร
 • บุคคลากรชำนาญกลางส่วนกลาง
 • งบประมาณ  สำหรับ  เทคโนโลยี   สำหรับพัฒนาบุคคลากร
 • เครื่องมือที่ใช่

เครื่องมือ

 • รูปแบบแนวคิดการบริหารที่ถูกต้อง
 • แพลตฟอร์มที่ใช่ การทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์ม  เพื่อเสริมพลังต่อยอด
 • นวัตกรรมใหม่ แบ่งปัน  ใช้ช่วยกัน  เพิ่มอัตราเร่งเสริมแกร่ง

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

 • การเคลื่อนย้ายองค์กรจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง  ตามแผนภาพ

ข้อเสนอจาก  สมองไทยแลนด์

 • ปลุก – สร้างสังคมตื่นรู้   ยุติการไล่ล่า
 • แก้ไข – ราชการ  เครื่องยนต์ขับเคลื่อน  กระบวนการราชการ
 • กำลังหนุน – ภาคเอกชน
 • อุด – รอยรั่วของกระแสเงิน  รอยรั่วของนักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ
 • หมุนเวียน – การซื้อขายแลกเปลี่ยน กระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
 • สร้าง – กองกำลังเจาะลึก  สร้างอาวุธ  สร้างนวัตกรรม
 • แบ่งปัน – ถ่ายทอด  ใช้เทคโนโลยีเพื่อสังคม  ขยายกองกำลัง
 • เข้าตี – เดินหน้า  ก้าวหน้าด้วยแนวทางที่ชัดเจนอย่าง
 • ป้อมปราการ – สร้างเทคโนโลยีของตนเอง
 • ทบทวน – ขยายกำลังความสามารถเทคโนโลยี

คลิกเพื่อรับชมคลิป https://www.facebook.com/paipatamp/videos/1462862540459971/

 

1567total visits,1visits today

ใส่ความเห็น