จิ๊กซอว์ ทิศทาง Digital Thailand

Digital Multiverse Ecosystem

จิ๊กซอว์ ทิศทาง Digital Thailand

องค์ประกอบนวัตกรรม  จำเป็นต้องประกอบด้วย  แนวคิด  เครื่องมือ  และการขับเคลื่อนที่ใช่ 
โดยเริ่มต้นที่แนวคิดที่ใช่  แล้วค่อยถามหาเครื่องมือ และการขับเคลื่อน
กลับมามอง  แนวคิด  การขับเคลื่อนประเทศไทย  หรือ การ Digital Thailand  ที่จะทำให้เป็นประเทศแห่ง  ดิจิทัล
โดยใช้องค์ประกอบข้างบนมาถามว่า  จะ Digital Thailand  ได้อย่างไร ?  แนวคิด  เครื่องมือ  และ การขับเคลื่อน  คืออะไร ?
 …
ภาพนี้เป็นภาพจากเวบไซต์  http://zdnet.com/blog/hinchcliffe   by Dian Hinchcliffe  เป็นภาพการเปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะองค์กรในปัจจุบัน  และองค์กรแห่งอนาคตอันใกล้
 …
ภาพด้านซ้าย  คือภาพองค์กรในปัจจุบัน   ที่มี  ลักษณะ  6 ประการ
 1. มีหน่วยงานที่เป็นเหมือน  Data Center  ต่างคนต่างเก็บ
 2. มีกระบวนการทำงานแบบ  Water Fall ไปตามขั้นตอน  ที่ใช้เวลามากยาวนาน  เพื่อการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 3. และมีโครงสร้างองค์กร แบบ  Silos  คือแนวคิดต่างคนต่างอยู่  คนละถัง
 4. การมอง  IT เป็นเรื่องหน่วยงาน  ที่สร้างภาระต้นทุน
 5. และมีการพัฒนาแบบค่อย ๆ เป็นไปตามขั้นตอน เอา process เป็นตัวขับเคลื่อน
 6. และเน้นไปที่การปฏิบัติการ Operation ของหน่วยงานนั้น
ซึ่งในสภาพเช่นนั้น  จุดมั่งหมายขององค์กรก็จะไปในทิศทางดังนี้
 • Automation of Business   เน้นความเป็นอัตโนมัติของธุรกิจ
 • Operation and Functional Silos  เป็น Silo ที่มีหน้าที่ทำงานเฉพาะอย่าง
 • Legacy Business Models  รูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม
 • Discrete, Separate Touchpoints  ขาดความต่อเนื่อง
 • System of Record  เป็นระบบแห่วการจัดเก็บข้อมูล  บันทึก
 • Irregular,Periodic Change   องค์กรมีการปรับเปลี่ยนพันาตามกระแส  ไม่ต่อเนื่อง  ไฟไหม้ฟาง
 • Emphasis on Service Delivery  เน้นในเรื่องการส่งมอบการบริการ
 • Centralized IT  และถือว่า IT เป็นเรื่องของส่วนกลาง  ฝากไว้ที่ส่วนไอทีให้ทำหน้าที่เฉพาะ
 ส่วนภาพด้านขวา  คือ  สถานการณ์ใหม่  ที่หลายคนพูดกันและต้องการจะไปให้ถึง
ในสภาวะที่
 1. มีการทำงานประมวลผลบนระบบ Cloud
 2. มีการพัฒนาที่จะต้องเป็นแบบ  Lean  Agile DevOps
 3. มีสภาพการทำงานที่ต่างเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ  Ecosystem
 4. มองว่า IT  คือ แหล่งศูนย์กลางในการสร้างรายได้  IT for Revenue
 5. มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  Data Driven
 6. เป็นกระบวนการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  Change Processs
 ก็จะเป็นสภาวะที่  องค์กรจะมุ่งเป้าไปที่ ;
 • กระบวนการแปรรูปธุรกิจด้วยกลไกทางดิจิทัล  Digitization Transformation of Business
 • มุ่งเป้าไปที่  Customers, Products และข้อมูล Data  ให้ความสำคัญ เห็นคุณค่าของข้อมูล
 • มีโมเดลการทำธุรกิจแบบ ดิจิทัล  Digital Business Models
 • มีการเข้าถึง  เชื่อมต่อ  กับทุกส่วนอย่างไร้ รอยต่อ  Seamless OmniChannel
 • เป็นระบบแห่งการมีส่วนร่วม  Systems of engagement
 • ทุกอย่าง  ทุกระบบจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  Continuous Everything
 • ส่งเสริม  สร้างสรรประสบการณ์แบบดิจิทัล  Emphasis on Digital Experience
 • และให้ทุกคน  คือ  IT  เป็นไอทีแบบกระจาย  Decentralized IT (everyone is in IT)
กลที่สำคัญในระหว่างการเคลื่อนไปสู่สภาวะใหม่นั้น  คือ  ส่วนกลาง   คือ  กระบวนการ  Transform  หรือ  state ของ  Digital Transformation  ที่ประกอบไปด้วย
 • Change Platform and Model  เป็นการตัดสินใจเลือกว่าจะต้องถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และเลือกรูปแบบ  วิธีการเปลี่ยนแปลง
 • target IT platform(s) for Transformation  และเลือกกลุ่มงาน ไอที  ที่จะต้องทำการปรับเปลี่ยนพัฒนา
 • change agent at center + edge  และดำเนินการพัฒนาเปลี่ยนแปลง  ทั้งในส่วนกลาง  และรอบด้าน

คุณค่า  โดยสรุปรวมขององค์กรยุคใหม่  คือ  องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  เพื่อการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูล  ที่ต้องทำการประมวลผลกันบนระบบ Cloud  ที่ทุกส่วนงานเชื่อมถึงกันได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึงทุกช่องทาง

ความพยายามของพวกเรา  ในการผลักดันให้เกิดการรวม  Data  ด้วยวิธีการ  IOT  และการทำงานร่วมกัน  Collaborative  จากบรรดาผู้สนใจในแวดวง  คือ องค์กรแบบผสมผสาน  มีการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์  แชร์ข้อมูลไอโอที  เข้าสู่แพลตฟอร์ม  Cloud computing  และ  เรากำลังจะเคลื่อนไปสู่ระบบ  Samong Ecosystem  ที่จะมีความสามารถในการเชื่อมโยงเซลเล็กเซลน้อย  เข้าถึงกันแบบ  Omnichannel  และนั่นคือ  Digital Enterprise  และมันคือ  Digital Thailand  เพราะแนวคิด  วิธีการและ  Ecosystem  มันจะพัฒนาไปอย่างอัตโนมัติ  ด้วยพลังความร่วมมือของทุกคน
 • Samong.IOT  คือ  ความพยายามเชื่อมต่อเชื่อมโยงไปสู่  SmartCity  เพื่อการก่อตัวรวบรวม  Data  เป็น  Data driven
 • ม้าศึก  12 แพลตฟอร์ม  คือ  Cloud Computing ในทุกด้าน และยังขยายตัวได้อีก ไม่สิ้นสุด  ที่จะเต็มไปด้วยนักพัฒนา  สร้างงานอาชีพ รายได้ให้กับสังคม
 • Samong Ecosystem  คือ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมใหม่  ตามกรอบแนวคิด  ที่เต็มไปด้วยความเพียบพร้อม  และเป็นจริงได้  ระบบที่มีเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยและวางกรอบไว้แล้ว และก่อตัวเกิดขึ้นแล้ว
ย้อนมาที่  การขับเคลื่อนของประเทศไทย  รูปธรรม  รูปแบบ  และเครื่องมือที่สำคัญคืออะไร  ?  องค์กรที่รับผิดชอบชัดเจนคือใคร  และมีคำถามมากมาย
 • แนวคิดที่ใช่  จึงต้องตอบคำถามว่า  จะเป็นการเลือกภาพด้านขวาหรือด้านซ้าย ?
 • เครื่องมือที่ใช่   คือ  การจะต้องเลือกว่า  จะลอกวิธีใครเขามา  หรือนั่งสมาธิ  ตั้งสติไตร่ตรอง  ว่าประเทศเรามีอะไรดี  ต้องการอะไร  ขาดอะไร ?
 • และการขับเคลื่อนที่ใช่  คือ  อะไร  คือการให้คนไม่เข้าใจเรื่องราวนำหน้า  หรือการไปจับมือคนนั้น  คนนี้รายวัน  หรือให้ฝรั่งนำหน้า  การใช้การพึ่งพา  เครื่องมือฝรั่ง  แล้วเราจะออกจากกรอบเดิมได้อย่างไร ?
 • งบประมาณที่รัฐทุ่มเทไป ในการสร้าง  event  ในการสร้าง  Ecosystem  จะทำให้เกิดการจ้างงาน  สร้างงานจริงจังแค่ไหน  จะส่งผลให้องค์กรธุรกิจ  แข็งแรง  เป็นองค์กรยุคใหม่ได้จริงไหม ?
ลองมาเปิดพิมพ์เขียวประเทศไทย  4.0  มีเรื่องราวที่คล้ายกัน  และดูเหมือนรัฐ ยังขาด หลายเรื่อง และรอจิ๊กซอว์  ตัวสำคัญ  และสิ่งนั้น  คือเครื่องมือ
จะผิดไหม  หากจะกล่าวว่า  Samong Ecosystem คือ  Digital Enterprise  และมันคือ แนวคิด  และเครื่องมือขับเคลื่อน  Digital Thailand
ส่วนพลังการขับเคลื่อนของจริง  ต้องอาศัยอำนาจการบริหารประเทศ
…  หรือจะเรียกว่า  Samong Thailand  คือ  Digital Thailand  ได้หรือไม่ ??
…  Samong Ecosystem  ที่จะตอบโจทย์เพื่อการปรับตัวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้ทันเหตุการณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พร้อมปรับเปลี่ยน ต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

4836total visits,1visits today

ใส่ความเห็น